Dołącz do czytelników
Brak wyników

Materiały niebezpieczne w SAP ERP

Baza wiedzy | 24 czerwca 2021 | NR 3
0 87

Funkcjonalność zarządzania materiałami niebezpiecznymi w module Gospodarki Magazynowej systemu SAP ERP jest zwykle przedstawiana z ograniczonego punktu widzenia strategii składowania tych materiałów, czyli operacji typowo magazynowych. W takim ujęciu ta funkcjonalność jest stosunkowo prosta i może zostać uznana za niewartą implementacji, zwłaszcza że określenie odpowiednich strategii można w module SAP WM osiągnąć innymi metodami. Moim zdaniem jednak takie spojrzenie powoduje, że umykają istotne korzyści wynikające z właściwego zarządzania materiałami niebezpiecznymi w SAP ERP. W niniejszym artykule prezentuję zarządzanie materiałami niebezpiecznymi właśnie z punktu widzenia rozdziału odpowiedzialności za te procesy.

Główne korzyści wynikające z właściwego zarządzania materiałami niebezpiecznymi w SAP ERP to określenie odpowiedzialności za poprawne zdefiniowanie danych sterujących procesami magazynowymi materiałów niebezpiecznych oraz zapewnienie czytelnego rozdziału tej odpowiedzialności. 
Rozdział odpowiedzialności (ang. Segregation of Duties)
Procesy bezpośrednio wpływające na bezpieczeństwo zarówno pracowników, jak i środowiska naturalnego, a także procesy, które obejmują uregulowania prawne, wymagają bardzo często zarządzania z zachowaniem zasady rozdzielenia obowiązków. Nawet jeśli taki wymóg nie jest narzucony explicite aktami prawnymi czy wewnętrznymi uregulowaniami przedsiębiorstwa, bez wątpienia stosowanie zasady rozdziału odpowiedzialności należy do dobrych praktyk biznesowych, nie tylko w obszarze procesów magazynowych.

 


Jedną z największych zalet opisywanej funkcjonalności zarządzania materiałami niebezpiecznymi jest wyraźne rozdzielenie obowiązków związanych z tymi operacjami, rozdzielenie na przynajmniej trzech poziomach.


Poziom 1. – definicja materiału niebezpiecznego


Pierwszym poziomem rozdziału odpowiedzialności jest sama definicja materiału niebezpiecznego. W systemie SAP ERP, w transakcjach VM01, VM02, VM03 (odpowiednio tworzenie, zmiana, wyświetlanie) określa się cechy materiału niebezpiecznego. Te cechy to przede wszystkim numer i opis materiału, klasa składowania oraz klasa zanieczyszczenia wody, punkt zapłonu, do ośmiu ostrzeżeń dla magazynierów, do czterech numerów substancji niebezpiecznych wraz z ich stężeniem.
Na uwagę zasługuje sposób definiowania materiałów niebezpiecznych. Te materiały są definiowane niezależnie od poziomu organizacyjnego. Jest to o tyle logiczne, że fizyczne cechy materiału niebezpiecznego, takie jak punkt zapłonu czy stan skupienia, nie zależą od struktury organizacyjnej. Materiał niebezpieczny pozostaje taki sam, zachowuje swoje cechy, niezależnie od tego, gdzie jest składowany. W różnych krajach mogą jednak obowiązywać różne uregulowania prawne dotyczące zarządzania i klasyfikowania materiałów niebezpiecznych. Zatem rekord materiału niebezpiecznego w systemie SAP ERP jest definiowany w referencji do tzw. kodu regionu, który można utożsamiać z krajem, którego powyższe regulacje dotyczą. Takie rozwiązanie daje bardzo dużą elastyczność – w zależności od kodu regionu ten sam numer materiału niebezpiecznego może być odmiennie sklasyfikowany czy zawierać specyficzne ostrzeżenia dla magazynierów. W ten elegancki sposób SAP rozwiązał problem spełnienia lokalnych wymogów prawnych przy zachowaniu scentralizowanego zarządzania bazą danych materiałów niebezpiecznych.

 


Poziom 2. – klasyfikacja materiałów składowanych w magazynie


Każdy materiał składowany w magazynie może zostać skojarzony z numerem materiału niebezpiecznego. Dzięki temu materiał składowany dziedziczy niejako wszystkie cechy materiału niebezpiecznego, całą jego klasyfikację, wszystkie ostrzeżenia i wymagania dotyczące składowania. Relacja między materiałem składowanym a materiałem niebezpiecznym jest opracowywana niezależnie od poziomu organizacyjnego. Natomiast sama informacja jest prezentowana na wglądzie Gospodarki Magazynowej. Również tutaj widać przemyślaną strukturę danych i logikę SAP ERP – materiał jest niebezpieczny niezależnie od tego, w którym magazynie się nim zarządza; natomiast określenie materiału jako niebezpiecznego ma największy wpływ na procesy magazynowe. Stąd umieszczenie danych w odpowiedniej zakładce.
Mimo że numer materiału niebezpiecznego jest widoczny na wglądzie magazynowym i może być tutaj opracowywany, podobnie jak inne dane sterujące procesami składowania, zmiana numeru przypisania materiału niebezpiecznego wymaga specjalnych uprawnień. Zapobiega to przypadkowej modyfikacji danych przez nieupoważnione osoby.

 

 

Poziom 3. – strategie składowania


Strategie składowania zapasów są definiowane w konfiguracji modułu Gospodarki Magazynowej jako wskaźniki rozmieszczania i pobierania zapasów. Każdy wskaźnik określa sekwencję typów (obszarów) magazynu dla rozmieszczania i pobierania. Te wskaźniki są dalej przypisywane w danych podstawowych materiału (por. pola „Stock removal” i „Stock placement” na rys. 2). W ten sposób dla każdego materiału zostaje jednoznacznie określona strategia magazynowania. 
W przypadku materiałów niebezpiecznych powyższy mechanizm jest rozszerzony o dwa dodatkowe parametry: o klasę składowania oraz o klasę zanieczyszczenia wody. Poniższy przykład konfiguracji strategii składowania określa składowanie materiałów niebezpiecznych klasy 3A w typie magazynu 006, a klasy 3A i klasy zanieczyszczenia wody 2 – w typie magazynu 007.
 Wykorzystanie zarządzania materiałami niebezpiecznymi pozwala określać strategie s...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy