Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pozytywnie i negatywnie o bezpieczeństwie

Baza wiedzy | 23 czerwca 2021 | NR 1
0 148

Czy we współczesnym niepewnym i turbulentnym otoczeniu firmy są bezpieczne? Co czyha na działy logistyki w 2015 r.? Co zapewni firmie bezpieczeństwo? Wyniki badań wskazują, że w ciągu 3 lat nadal spowolnienie gospodarcze, zmiany regulacyjne oraz rosnąca konkurencja będą mieć największe znaczenie w biznesie. Ale istotnie wzrośnie znaczenie niedostosowania się do innowacji i potrzeb klienta.
 

Niepewność (turbulentność) jest immanentną cechą otoczenia, wynikającą z wielkiej złożoności i zmienności obiektów i zjawisk w nim zachodzących oraz zależności zachodzących między nimi1. Skutkiem niepewności jest poczucie braku bezpieczeństwa i stabilności w firmie. Z punktu widzenia firmy bezpieczeństwo to stan, który daje jej poczucie pewności istnienia i gwarancję jego zachowania oraz szansę na doskonalenie. Odznacza się brakiem ryzyka utraty pracy, zasobów materialnych i niematerialnych, rynków, klientów oraz zaufaniem interesariuszy czy grup interesów itp. W ujęciu wąskim i negatywnym bezpieczeństwo oznacza brak zagrożenia lub skuteczną ochronę przed zagrożeniem2. W ostatnich latach umacnia się tendencja poszerzania treści bezpieczeństwa o pozytywne postrzeganie związane z poczuciem stabilności i trwałości określonego korzystnego stanu rzeczy, z odczuciem braku zagrożenia wewnętrznego lub zewnętrznego, a ponadto także z doznawaniem pewności, spokoju w codziennym bytowaniu, ufności i zaufania do przyszłości. Reasumując, w bezpieczeństwie rozumianym negatywnie dominującymi potrzebami są istnienie i przetrwanie; w rozumianym pozytywnie na plan pierwszy wysuwa się rozwój3. Zapewnienie bezpieczeństwa warunkuje w niepewnym otoczeniu umiejętność zarządzania ryzykiem w ujęciu szans i zagrożeń w dążeniu do celu. W niepewnym i turbulentnym otoczeniu zarządzanie strategiczne rekomenduje podejście zasobowe – pozwalające na optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów przez wykorzystywanie nadarzających się okazji oraz kształtowanie kapitału relacyjnego przez przywiązywanie wagi do współpracy firm z: 

 • klientami przez przywiązywanie klienta i wytwarzanie specyficznych relacji, dominuje tu tzw. marketing relacji,
 • konkurentami przez rozwój koopetycji4,
 • dostawcami czy sojusznikami strategicznymi, co znajduje odzwierciedlenie w nurcie performance management5.

Według raportu Aon Global Risk Management Survey 2013 prowadzonego w cyklu dwuletnim (w Q4 2012 r. w sondażu internetowym zebrano informacje od 1415 respondentów z 70 krajów) dziesięć najważniejszych zagrożeń dla prowadzenia biznesu to6: 

 • spowolnienie gospodarcze lub zbyt powolne ożywienie gospodarki, 
 • zmiany regulacyjne, 
 • rosnąca konkurencja, 
 • utrata reputacji, 
 • niemożność przyciągnięcia lub utrzymania najlepszych pracowników, 
 • niedostosowanie się do innowacji lub potrzeb klienta, 
 • przerwanie działalności lub zakłócenia w łańcuchach dostaw, 
 • ryzyko cen towarów, 
 • ryzyko płynności, 
 • ryzyko polityczne. 

 

Jarosław Kociszewski
prezes ELOKON Logistics

W artykule bardzo słusznie zostało podkreślone, jak duże znaczenie dla strategii firmy ma bezpieczeństwo łańcucha dostaw. Pojmowane jako poczucie stabilności i trwałości w obliczu zmienności rynku ma niebagatelny wpływ na ekonomikę i potencjał rozwoju przedsiębiorstwa. Holistyczne podejście do zarządzania ryzykiem w systemach logistycznych jest bez wątpienia standardem, do którego warto dążyć. W praktyce jednak mogą pozwolić sobie na to głównie duże, prężnie rozwijające się przedsiębiorstwa. Mniejszym firmom trudniej spełnić te warunki, gdyż spotykają się z barierami, takimi jak skala biznesu, uwarunkowania lokalne czy ograniczenia budżetowe. Dlatego słabymi punktami wielu polskich przedsiębiorstw pod względem bezpieczeństwa są relacje z partnerami uczestniczącymi w łańcuchu dostaw, nieskuteczne zabezpieczenia danych w systemach IT czy brak odporności na zmiany rynkowe. W kompleksowym pojmowaniu bezpieczeństwa nie należy jednak marginalizować tego rozumianego w kontekście BHP. Bezpieczeństwo w eksploatacji maszyn przynosi firmie wymierne korzyści w postaci redukcji ryzyka związanego z wypadkami i szkodami. Zagrożenie życia i zdrowia ludzi, uszkodzenia mienia, przestoje w produkcji lub procesach logistycznych czy wreszcie niewłaściwe użytkowanie maszyn przez pracowników oznaczają wysokie koszty dla przedsiębiorstwa, których można byłoby uniknąć. Również pozytywny wizerunek firmy, stawiającej na jakość i dbającej o bezpieczeństwo, to sposób na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej i uzyskanie dobrej pozycji na rynku.

 

Wyniki badań z 2014 r. przedstawione w raporcie Risk Innovation7 pokazują, że główne zagrożenia dla działalności innowacyjnej biznesu to: zakłócenia i przerwy w łańcuchu dostaw, niepowodzenie w zatrzymaniu lub przyciągnięciu utalentowanych pracowników, uwarunkowania ekonomiczno-gospodarcze, zagrożenia dla środowiska, zmiany legislacyjne oraz ryzyko cybernetyczne, awarie technologiczne i związane z wykorzystywaniem systemów IT. Nowo pojawiające się w gospodarce cyfrowej ryzyko związane z naruszeniem prywatności, utratą danych osobowych lub handlowych, podmianą treści na firmowej stronie internetowej, a także inne, często trudne do przewidzenia działania cyberprzestępców, jest najczęstszą przyczyną utraty zaufania. 

Istota bezpieczeństwa w logistyce


Ogólnie ujmując, zadaniem współczesnej logistyki jest skuteczna koordynacja przepływu surowców, materiałów i produktów gotowych do konsumenta, minimalizacja kosztów tych przepływów i podporządkowanie wymogom obsługi klienta, racjonalne wykorzystanie i kreowanie potencjału efektywności i wzrostu konkurencyjności przez stymulowanie osiągania celów przedsiębiorstwa. Ze względu na nieprzewidywalność i turbulentność otoczenia szczególnego znaczenia nabiera zapewnienie bezpieczeństwa procesom logistycznym. W praktyce bezpieczeństwo w logistyce to ciągła walka o usprawnienie procesów, efektywne wykorzystanie pracowników oraz posiadanych zasobów, balansowanie pomiędzy niewydolnym systemem a przewymiarowanym, niepotrzebnie mrożącym kapitał firmy. Bezpieczeństwo w logistyce rozpatrywane jest przez pryzmat podstawowych rozwiązań organizacyjnych i technicznych kształtujących wydajność i efektywność systemu logistycznego. 

Kto radzi sobie najlepiej?


Z badań McKinsey8 jednoznacznie wynika, że ze zwiększaniem bezpieczeństwa firmy w obszarze łańcucha dostaw najlepiej radzą sobie te firmy, które wdrożyły w tym obszarze praktyki zarządzania ryzykiem. Badania pokazują jednak, że niewiele firm tworzy kompleksowy system bezpieczeństwa zapewniający m.in. stabilność dostaw, gwarancję jakości produktu i bezpieczeństwo marki. Z biegiem czasu ulega to jednak zmianie.
Od niedawna polskie firmy zaczynają również doceniać znaczenie, jakie dla ich bezpieczeństwa ma stabilność łańcucha dostaw. Dodatkowo przy ustalaniu warunków kontraktów logistycznych dominującym czynnikiem przestaje być cena, a zaczyna być jakość wykonywanej usługi i poziom bezpieczeństwa, jaki może zapewnić operator9. Coraz więcej firm stosuje też wskaźniki KPI, mierzące jakość operacji w systemie logistycznym, i na ich podstawie ocenia pracę kadry zarządzającej. 
W systemach logistycznych na pełną identyfikację potencjalnego ryzyka i szybką reakcję pozwala współpraca. Barierą przed otwartością na współpracę w polskich firmach jest brak zaufania między partnerami uniemożliwiający pogłębianie współpracy pomiędzy uczestnikami systemu logistycznego czy konkretnego łańcucha. Aby przeciwdziałać brakowi zaufania, firmy często wykorzystują renomowane certyfikaty, platformy lub przechodzą certyfikowane audyty bezpieczeństwa10, poddając analizie zabezpieczenia, takie jak: ochrona przed atakami cybernetycznymi, bezpieczeństwo aplikacji internetowych, zar...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy