Dołącz do czytelników
Brak wyników

Proste pytanie, złożone działanie
Czy pracownicy magazynu wysokiego składowania muszą nosić kaski?

Baza wiedzy | 10 maja 2021 | NR 2
0 412

Na wstępie drobne sprostowanie - w przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w przepisach oceny zgodności poprawną nazwą dla tego wyrobu jest hełm ochronny.

 

W dawnych czasach wszystko było łatwiejsze. Prostsza technika, nieskomplikowane maszyny i urządzenia, łatwiejsze do zrozumienia przepisy. Przykładem dla potwierdzenia tej tezy niech będzie odpowiedź na proste pytanie: Czy operator wózka widłowego zatrudniony w magazynie wysokiego składowania powinien nosić kask ochronny?
 

Jeszcze kilka lat temu każdy pracownik służby BHP, któremu zadałoby się to pytanie, bez chwili wahania wyjąłby zbiór przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i po kilku sekundach odszukałby znajomy § 11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Przemysłu Maszynowego z dnia 2 listopada 1978 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji wózków jezdniowych z napędem silnikowym, który jasno i wyraźnie określał, 
że „Kierowca i osoby bezpośrednio uczestniczące w czynnościach transportowych powinni pracować w kaskach ochronnych”.

 

 

Od dnia 9 września 2002 roku, tj. od daty wejścia w życie nowego przepisu - rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym - sytuacja prawna w tym zakresie nie jest tak klarowna. W tym akcie prawnym nie znajdziemy podobnego zapisu, co więcej, brak jest jakiegokolwiek zapisu w innych przepisach o obowiązkach operatora wózka widłowego w zakresie noszenia czy też nienoszenia kasku ochronnego. 
Taka sytuacja prawna dla wielu pracodawców oraz pracowników może stwarzać liczne wątpliwości, tym bardziej, że na wielu szkoleniach z zakresu BHP temat ten pojawia się epizodycznie.


Obowiązujące przepisy

 

Aby poznać odpowiedź - w świetle obecnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - na postawione na wstępie pytanie, pracodawca bądź pracownik musi przeprowadzić pewne rozumowanie i odpowiedzieć na kilka pytań. 
Kodeks pracy zobowiązał każdego pracodawcę do przeprowadzenia oceny ryzyka na każdym stanowisku pracy. Ocena ryzyka powinna być dokonana samodzielnie (dowolną metodą) i musi uwzględnić m.in. rodzaje zagrożeń występujących na danym stanowisku, źródło zagrożenia, rodzaje czynności wykonywanych na danych stanowisku oraz możliwość uniknięcia lub ograniczenia zagrożenia (przewidziane przez pracodawcę środki profilaktyczne).
Wykonując ocenę zagrożeń zawodowych w magazynie, w którym pracuje operator wózka widłowego oraz biorąc pod uwagę rodzaj obiektu, w którym zlokalizowano magazyn (np. hala magazynowa, hala produkcyjna), jego wyposażenie (np. regały wysokiego składowania), użyte środki transportowe, możliwość składowania towarów na różnych wysokościach, odbywające się często czynności załadunku, przeładunku oraz wyładunku towarów w zdecydowanej większości ocen ryzyka napotykamy następujące zagrożenia:
■ upadek przedmiotu,
■ uderzenia o nieruchome lub stałe elementy głową lub innymi częściami ciała.
Jako środek profilaktyczny ograniczający ww. zagrożenia, większość pracodawców proponuje środki ochrony indywidualnej, a w tym przypadku - dla operatora wózka widłowego pracującego w magazynie wysokiego składowania - hełm ochronny (kask ochronny).
Należy dodać, że rodzaje środków ochrony indywidualnej przewidziane przez pracodawcę do użycia zgodnie z Kodeksem pracy, powinny być wpisane do regulaminów pracy (dotyczy to zakładów pracy, w których istnieje obowiązek posiadania takowych) do zakładowych tabel oraz powinny być znane pracownikom.

 

Obowiązujące przepisy:
Kodeks pracy

Art. 2376 § 2. Pracodawca jest zobowiązany dostarczać pracownikom środki ochrony indywidualnej, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach.


Oczywiście dobierając podczas oceny ryzyka środki ochrony indywidualnej właściwe dla danego stanowiska pracy, pracodawca zobowiązany jest również uwzględnić wnioski pochodzące z wypadków przy pracy, indywidualne wnioski pracownicze, organizacji zakładowych oraz inne działania profilaktyczne prowadzone w danym zakładzie.
Jak wykazuje dotychczasowa praktyka większości zakładów pracy, prawidłowo dokonana ocena ryzyka zawodowego na stanowisku operatora wózka widłowego, który pracuje w magazynie, wskazuje na konieczność wprowadzenie przez pracodawcę obowiązku stosowania przez operatora hełmu (kasku) ochronnego.

 

Obowiązujące przepisy: 
KODEKS PRACY

Art. 226. Pracodawca:
1)     ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko;
2)     informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Art. 2376  § 1. Pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących 
w środowisku pracy.

“Art. 1041 § 1. Regulamin pracy, określając prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy, powinien ustalać w szczególności:
1)    organizację pracy, warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu, wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały, a także w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej;

“Art. 2378 § 1.(180) Pracodawca ustala rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne w związku z art. 2376 § 1 i art. 2377 § 1, oraz przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego.


Tak więc obowiązkiem inspektora pracy, dokonującego kontroli warunków pracy w magazynie, jest zwrócenie uwagi, czy obowiązku tego się przestrzega.
Jego brak lub niewyposażenie operatora w hełm (kask) ochronny może być - ale nie musi - sygnałem do zwrócenia uwagi inspektora pracy na problematykę ochrony pracy w zakładzie.
Podobne rozumowanie należy przeprowadzić zadając pytanie, czy obowiązek noszenia hełmu (kasku) ochronnego w magazynie powinien dotyczyć pracownika magazynu (lub innego pracownika zakładu), który może znaleźć się w magazynie sporadycznie. Oczywiście ocena ryzyka dotyczącą stanowiska pracownik...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy