Dołącz do czytelników
Brak wyników

SYSTEMY SKŁADOWANIA

13 lipca 2021

NR 6 (Grudzień 2011)

Ciągle nowe wymagania
Niebezpieczne substancje chemiczne w systemie REACH

0 96

Rozporządzenie REACH wprowadza nowe wymagania odnośnie magazynów,
w których składowane są substancje stwar zające zagrożenia. Zgodnie z tymi
wymaganiami magazyny, które definiowane są jako dalsi użytkownicy, nie będą
uczestniczyć w łańcuchu dostaw „biernie” jak dotychczas, pr zyjmując, składując
i wydając substancje niebezpieczne dla dalszych odbiorców, lecz będą brały czynny
udział w ogólnej akcji zapewnienia bezpieczeństwa chemicznego w całym łańcuchu
dostaw. Od producenta do ostatecznego odbiorcy pr zemysłowego, czyli użytkownika
lub konsumenta.

Podstawowym celem systemu REACH jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska, w tym propagowanie metod oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje niebezpieczne, a także swobodnego obrotu substancjami na rynku wewnętrznym przy jednoczesnym wsparciu konkurencyjności i innowacyjności.

Czynny udział kierownika magazynu dla zapewnienia pracownikom magazynowym bezpiecznych warunków pracy z substancjami stwarzającymi zagrożenie będzie polegał na jego współpracy z dostawcami oraz z odbiorcami przez zbieranie i przekazywanie wszelkich informacji o zagrożeniach powodowanych przez te substancje. Kierownicy magazynów zostali też zobowiązani do informowania swoich dostawców o sposobie i warunkach składowania, obchodzenia się z substancją niebezpieczną w czasie jej pobytu w magazynie oraz uzgadniania i kontrolowania, czy warunki te zostały uwzględnione przez rejestrującego substancję w ocenie bezpieczeństwa chemicznego. Zgodnie z rozporządzeniem REACH dostawca substancji niebezpiecznej dostarcza odbiorcy kartę charakterystyki sporządzoną zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia. Jednocześnie dla wszystkich substancji podlegających rejestracji w ilości co najmniej 10 ton rocznie na jednego rejestrującego przeprowadza się ocenę bezpieczeństwa chemicznego i sporządza się raport bezpieczeństwa chemicznego.

 

REACH dla dalszych użytkowników

Według rozporządzenia REACH osoba fizyczna lub prawna mającą siedzibę na terytorium Wspólnoty niebędącą producentem ani importerem, która używa substancji w jej postaci własnej lub jako składnika preparatu, podczas prowadzonej przez siebie działalności przemysłowej lub innej działalności zawodowej określona jest jako dalszy użytkownik.

Producenci, importerzy i dostawcy substancji niebezpiecznej do magazynu mają obowiązek dostarczenia informacji dotyczących zagrożeń stwarzanych przez substancje oraz ryzyka związanego z ich stosowaniem. Muszą oni dokładnie ustalić charakter i zakres takiego ryzyka, przeprowadzając „ocenę bezpieczeństwa chemicznego”. Zaznaczyć należy, że niektóre bardzo niebezpieczne substancje obłożone są wymogiem uzyskania zezwolenia na ich stosowanie, a zastosowania pewnych substancji mogą podlegać ograniczeniom.

Według REACH dalsi użytkownicy nie mogą wprowadzać do obrotu ani stosować substancji nie zarejestrowanych zgodnie z przepisami REACH. Dalsi użytkownicy będą, podobnie jak dotychczas, otrzymywać karty charakterystyki zawierające informacje o substancjach i mieszaninach niebezpiecznych, w tym informacje dotyczące ryzyka związanego z ich stosowaniem oraz środków kontroli takiego ryzyka. Do niektórych kart charakterystyki będą załączone scenariusze narażenia. W scenariuszach narażenia znajdą się szczegółowe informacje dotyczące sposobów bezpiecznego stosowania substancji oraz ochrony własnej, swoich pracowników i środowiska przed zagrożeniami stwarzanymi przez substancje. Jeżeli dane „zastosowanie” (sposób postępowania z substancją) dalszego użytkownika nie zostało ujęte w scenariuszu narażenia, to dalszy użytkownik powinien skontaktować się z dostawcą w celu włączenia jego zastosowania do scenariusza narażenia bądź też sporządzić własną ocenę bezpieczeństwa chemicznego. Należy przestrzegać wskazanych środków kontroli ryzyka, jak również wszelkich ograniczeń w stosowaniu substancji. Dalsi użytkownicy przekazują te informacje w dół łańcucha dostaw do swoich odbiorców.

Obowiązek przestrzegania zaleceń scenariusza narażenia sporządzonego i dostarczonego przez dostawcę zaczyna wiązać po upływie dwunastu miesięcy od otrzymania przez dalszego użytkownika karty charakterystyki z numerem rejestracji. Dalsi użytkownicy nie mogą wprowadzać do obrotu żadnych substancji nie zarejestrowanych zgodnie z przepisami REACH. W praktyce oznacza to, że należy upewnić się, czy dostawca zna REACH i spełnia nałożone nim wymagania. Powinieneś uzyskać od dostawcy potwierdzenie, że dostawca zna wymagania REACH, stosuje się do nich oraz sprawdza, czy jego dostawcy zachowują zgodność z tymi przepisami. Należy też zażądać potwierdzenia, że dostawca przeprowadził lub zamierza przeprowadzić rejestrację wstępną. Co zrobić po otrzymaniu karty charakterystyki? REACH nakłada obowiązek przestrzegania warunków opisanych w karcie charakterystyki oraz scenariuszach narażenia załączonych do takich kart. Ponadto, jeżeli twoje zastosowanie nie jest ujęte w karcie charakterystyki bądź jest odradzane, to może być wymagane sporządzenie własnego raportu bezpieczeństwa chemicznego. Niektórym kartom charakterystyki może towarzyszyć scenariusz narażenia. To nowy element wprowadzony rozporządzeniem REACH.

Scenariusz narażenia opisuje „warunki stosowania”, określające poziom narażenia. Warunki stosowania są podzielone na dwa rodzaje parametrów.

Pierwszy parametr - warunki operacyjne – opisuje, w jaki sposób realizowany jest proces lub działanie. Przykładem takich informacji jest ilość, czas trwania i częstotliwość stosowania substancji lub preparatu. Inne parametry mogą mieć związek z temperaturą działania, ciśnieniem lub pH, a także stopniem zamknięcia urządzenia technicznego (np. czy substancja jest użytkowana w zamkniętym naczyniu, czy stosowana na zewnątrz). Zasadniczo warunki operacyjne stosowania określają emisję substancji w procesie.

Drugi parametr to środki kontroli ryzyka, obejmujące wszelkie działania i urządzenia stosowane w celu zapobiegania dotarciu substancji emitowanej w określonym procesie do ludzi lub środowiska. Za przykład środków zarządzania ryzykiem mogą posłużyć:

  •  lokalne wentylacje stanowiskowe spalinowe,
  • filtry powietrza,
  • oczyszczalnie ścieków,
  • osobiste wyposażenie ochronne, takie jak rękawice, maski przeciwgazowe i okulary ochronne.

Informacja o otoczeniu miejsca, w którym stosowane są chemikalia, może również stanowić część scenariusza narażenia. Na przykład konieczna może być informacja o stopniu rozcieńczenia substancji w wodach powierzchniowych lub o objętości powietrza w miejscu pracy, do którego substancja została wyemitowana.

Po otrzymaniu Karty charakterystyki z załączonym Scenariuszem narażenia należy sprawdzić, czy opisane w nim warunki zostały spełnione.

Podstawowe kroki przy sprawdzaniu to:

1. Przeczytaj opis zastosowania znajdujący się w pierwszej części scenariusza narażenia; służy on do celów orientacyjnych. W przypadku, gdy opis zastosowania znacznie odbiega od twojego zastosowania substancji, skontaktuj się i omów to z dostawcą.

2. Scenariusz narażenia zawiera informacje dotyczące możliwych zastosowań substancji. Należy je porównać ze swoim zastosowaniem. Jeżeli twoje zastosowanie substancji lub preparatu prowadzi do zwiększenia narażenia, np. z uwagi na większą częstotliwość zastosowania, użycie większych ilości lub różnice w sposobie zastosowania, to może oznaczać, że twoje zastosowanie jest niezgodne ze scenariuszem narażenia. Skontaktuj się z dostawcą.

3. W scenariuszu narażenia wyszczególnione są środki kontroli r...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy