Dołącz do czytelników
Brak wyników

Do doku bez kolejki

Baza wiedzy | 22 czerwca 2021 | NR 4
0 97

Tradycyjny sposób awizacji dostaw znany jest każdemu logistykowi. W pierwszej kolejności dostawca musi skontaktować się z odpowiednim działem po to, aby dokonać awizacji, posługując się numerem zamówienia, do którego ma być dostarczony towar. Zazwyczaj zaawizować można dostawę towaru do dnia, który poprzedza datę dostarczenia towaru.

W dniu dostawy towaru w punkcie odbioru kierowca dostarcza wszystkie dokumenty przewozowe i oczekuje na decyzję wjazdu i przydzielenie doku. Dostawy nieawizowane są przyjmowane według kolejności zgłoszeń oraz w miarę możliwości organizacyjnych magazynu. Niejednokrotnie w ten sposób powstają kolejki, a co za tym idzie – długotrwałe oczekiwanie w nich. Wszystkie te czynności coraz częściej usprawnia się za pomocą oprogramowania komputerowego.
Jako zalety systemów awizacji dostaw wymienia się przede wszystkim pewność przyjęcia przez magazyn w danym dniu i o określonej godzinie. Nie mniej ważne jest przy tym uniknięcie oczekiwania w kolejce oraz zwiększenie wydajności transportu dostawcy i zmniejszenie kosztów. Nowoczesne oprogramowanie awizacji dostaw coraz częściej bazuje na przetwarzaniu danych w chmurze.

 

 

Architektura SaaS


Na uwagę zasługuje architektura SaaS (Software as a Service). Jak działa system awizacji dostaw bazujący na takiej architekturze? Na serwerach administratora systemu instalowana jest baza danych i serwer aplikacji. Użytkownicy systemu mają do dyspozycji stacje klienckie i mogą łączyć się z serwerem za pomocą internetu. Operatorzy mogą wykonywać wszystkie operacje na dokumentach, które wykonaliby przy pełnym wdrożeniu systemu w swoim przedsiębiorstwie. 
Jako zalety takiego rozwiązania wymienia się przede wszystkim zredukowanie kosztów i czasu wdrożenia systemu, mniejsze koszty sprzętowe oraz zminimalizowanie ryzyka uszkodzenia sprzętu. Warto podkreślić, że użytkownik systemu nie musi pamiętać o aktualizacjach oprogramowania serwera, baz danych i sprzętu, a wszystkie czynności diagnostyczno-serwisowe są wykonywane przez administratora systemu. Oprogramowanie obsługiwane jest poprzez internet przy zapewnieniu skalowalności, łatwego dołączania nowych użytkowników oraz przy wysokim poziomie bezpieczeństwa danych zawartych w całym systemie.
Interesującym rozwiązaniem jest możliwość kupienia oprogramowania jako usługi. Koszty zakupu mogą być więc rozłożone w postaci regularnie płaconego abonamentu, co sprawdza się przede wszystkim u przedsiębiorców, który możliwie najszybciej chcą korzystać z systemu awizacji dostaw.


Awizacja dostaw w ramach WMS


Jednak system awizacji nie zawsze musi pracować jako moduł bazujący na architekturze SaaS. Może być on bowiem elementem wdrażanym w ramach szerszej aplikacji, takiej jak chociażby oprogramowanie WMS. Niezależnie od architektury funkcjonalność oprogramowania jest bardzo podobna – można awizować dostawy do magazynu wraz z ewidencją rezerwacji ramp w magazynie powiązanych z transportem (dostawy i wysyłki). Tworzone są przy tym harmonogramy dla magazynu i rampy załadunkowej.
Moduł awizacji transportu w pierwszej kolejności pozwala na dopisanie nowego awiza oraz zawiera rejestry awiza w buforze oraz awiza zatwierdzone. W specjalnym oknie dopisania awiza dodawane są takie dane, jak magazyn, kontrahent, rampa oraz godzina dostawy lub wysyłki. Zazwyczaj lista klientów ma charakter dynamiczny i zależy od liczby aktywnych dostawców i dopisanego dla nich awizo transportu w systemie. Lista zawiera klientów, dla których zostały wprowadzone dokumenty awizów transportu.
Należy pamiętać, że rozwiązania informatyczne takie jak WMS, których zadaniem jest wspieranie procesów logistycznych, należy traktować kompleksowo. Systemy tego typu zazwyczaj przybierają budowę modułową. Podstawę stanowi program główny, który odpowiada za takie procesy, jak zarządzanie towarami i nadzorowanie ich przemieszczania, zarządzanie składowaniem itp. W ramach funkcjonalności WMS istotne pozostają moduły odpowiedzialne za określanie maszyn składujących. Dla użytkownika ważne są możliwości w zakresie zarządzania masą towarów, cenami, częstotliwością użytkowania czy też zamiennikami.
Warto zwrócić uwagę, że niektóre programy tworzone są z myślą o procesach logistycznych różnych branż. Przykładowy program składa się z czterech modułów. Moduł główny ma na celu przeprowadzanie procesów związanych z logistyką, które zachodzą zarówno w firmach produkcyjnych, jak i centrach logistycznych. Inny moduł przeznaczony jest do pracy w branży motoryzacyjnej. Specjalne funkcje usprawniają procedury zamawiania, których przebieg jest bardzo specyficzny w branży automotive. Odpowiedni komponent pozwala na zarządzanie relacjami zachodzącymi pomiędzy odbiorcami a dostawcami, co przyczynia się do sprawnego uzupełniania zapasów z jednoczesną szybką reakcją dostawców na zmiany w zamówieniach producentów. Funkcjonalność aplikacji dotyczy dostarczania części do montażu według sekwencji, które zostały określone przez producenta zgodnie z kolejnością montażu.

 

dr inż. A. Bobiński
prezes Logifact-Systems Sp. z o.o.

Sposób obsługi awizacji dostaw można zaplanować z uwzględnieniem potrzeb i specyfiki konkretnego magazynu. 
W swojej najprostszej formie awizacja dostawy przebiega przez manualne wprowadzenie (edycję) danych bezpośrednio do systemu WMS, np. na podstawie dokumentów przewozowych lub zamówienia. Takie rozwiązanie jest jednak nie do przyjęcia w sytuacji, gdy wymagane jest sprawne zarządzanie informacją w łańcuchu dostaw.
Bardziej zaawansowaną formą awizacji jest rozwiązanie oparte na systemowym module WWW, przeznaczonym do wprowadzania awizów bezpośrednio przez nadawcę przesyłki z poziomu przeglądarki internetowej. Magazyn otrzymuje wtedy niezbędne dane dotyczące dostawy z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym i w zunifikowanej formie (z pominięciem innych systemów zarządzania). 
Najwydajniejszym rozwiązaniem jest jednak awizacja elektroniczna polegająca na dwukierunkowej wymianie informacji WMSSN (System Nadrzędny). Przez system nadrzędny rozumiane są przede wszystkim systemy klasy ERP, ale również systemy TMS czy zarządzania produkcją.
Inicjowanie procesu awizacji następuje w SN w efekcie dokonania się określonego procesu biznesowego. Na przykład awizo dostawy zostaje wygenerowane i automatycznie wysłane do systemu WMS w efekcie potwierdzenia przez dostawcę realizacji zamówienia lub jego określonej części. Po przyjęciu i kontroli awizowanej dostawy w magazynie system WMS wysyła do SN potwierdzenie przyjęcia z uwzględnieniem różnic.
Mówiąc o awizacji dostaw, należy pamiętać także o „dostawach wewnętrznych”, złożonych na ogół z towarów dostarczanych do magazynu z wydziałów produkcyjnych lub strefy copackingu/VAS. 
Przy prostszym rozwiązaniu wszelkie niezbędne dane o produktach znajdujących się w jednostce ładunkowej wprowadzanej do magazynu zostają zapisane (w kodzie kreskowym) na etykiecie logistycznej, a ich wprowadzenie do systemu WMS następuje przez zeskanowane danych z etykiety.
Rozwiązanie bardziej zaawansowane przewiduje, że system produkcyjny generuje do każdej jednostki ładunkowej oddzielny interfejs (z w...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy