Dołącz do czytelników
Brak wyników

Idziemy w górę

Baza wiedzy | 9 czerwca 2021 | NR 5
0 146

Mogą być jedno- lub wielopoziomowe. Pozwalają wykorzystać kubaturę obiektów w różnych celach. Podesty magazynowe, określane także jako antresole czy regały wielkogabarytowe, konstruowane są w odpowiedzi na konkretne potrzeby odbiorców. Producenci zachwalają i budują, a klienci testują. W artykule zastanowimy się nad zastosowaniem i korzyściami płynącymi z tego typu rozwiązań. Przybliżymy też relacje między wykonawcami i odbiorcami oraz uwrażliwimy na potencjalne zagrożenia i koszty wykonania.

Podesty magazynowe mają służyć z założenia lepszemu wykorzystaniu dostępnej przestrzeni, a także optymalizacji alokacji i przepływu przechowywanego asortymentu. Należy tutaj zadać pytanie, do jakiego typu produktów są one dedykowane.
Tomasz Zbigniew Jagiełło, zastępca dyrektora w Strategicznej Jednostce Biznesu MAGAZYNY z firmy Wandalex SA, wskazuje na możliwość składowania zdecydowanej większości produktów, przy zastosowaniu przede wszystkim takich systemów składowania jak: MRK Standard, przepływowe (Pallet Flow), półkowe oraz rolkowe do komisjonowania (Carton Flow). W przypadku dłużyc ograniczeniem mogą być środki transportu na wyższych poziomach obsługowych pomostu.  

 


Z kolei Grzegorz Stokłosa, dyrektor handlowy w firmie Mecalux Sp. z o.o., podkreśla możliwość składowania na podestach wszelkiego typu produktów. 
– Istotne jest dobranie odpowiedniego typu podłogi, która pozwala na dostosowanie instalacji do warunków panujących w obiekcie oraz wymogów magazynowania konkretnych produktów. Jedynymi ograniczeniami są dopuszczalne maksymalne obciążenia dla każdego typu podestu, przepisy przeciwpożarowe, a także niezbędne uwarunkowania zależne od przeznaczenia systemu, przykładowo – odpowiednia liczba dróg ewakuacyjnych. Ponadto na podeście nie należy składować produktów, które mogą ingerować w strukturę stali, np. kwasy, sole itp. Jak wspomniano już wcześniej, niekiedy konieczne jest również wzmocnienie posadzki znajdującej się pod podestem. 

 

Potrójna korzyść

Spośród korzyści płynących z zastosowania podestów opartych na konstrukcji regałów magazynowych należy wyróżnić trzy kategorie parametrów:
 parametry techniczne –  kierownik logistyki przede wszystkim wskaże jako jeden z najważniejszych parametrów „pracochłonność procesu przepływu materiałów”. Taki system optymalizuje długość cykli transportowych danego układu, co przekłada się na zwiększenie wydajności procesu komisjonowania;
 parametry ekonomiczne – dla dyrektora finansowego ważne są nakłady oraz koszty inwestycji, które na pozór są wysokie. Jednakże rozpatrując koszty magazynowania poprzez wskaźnik kosztów jednego miejsca składowego (paletowego/półkowego) w odniesieniu do łącznych kosztów magazynowania, osiągamy korzystniejszy wynik finansowy w porównaniu do standardowych systemów składowania;
 czynniki trudno mierzalne – typowym dla każdego magazynu jest współczynnik spiętrzeń w okresach świątecznych, podczas promocji oraz kampanii marketingowych.  Konstrukcje wielopoziomowe mają większą elastyczność układu i dają możliwość efektywniejszego zwiększenia wydajności w istniejącej przestrzeni. Decydują o tym takie czynniki jak:
 maksymalne natężenie ruchu urządzeń na żądanym obszarze pracy,
 maksymalna liczba pracowników pracujących na jednym obszarze pracy,
 rezerwa pracochłonności jaką oferują wykorzystywane urządzenia,
 tzw. wąskie gardła.


Tomasz Zbigniew Jagiełło
zastępca dyrektora strategicznego Jednostki Biznesu MAGAZYNY, WANDALEX SA


Specyfika podestów magazynowych pozwala na elastyczne ich dostosowanie do warunków danego obiektu.
– Podesty mogą być montowane w zasadzie wszędzie – informuje Grzegorz Stokłosa. – Dzięki szerokiemu wachlarzowi podłóg oraz innych akcesoriów uzupełniających można je dostosować do wymagań konkretnego obiektu, jak i indywidualnych potrzeb inwestorów. Nasza firma oferuje różne systemy konstrukcyjne, których zastosowanie zależne jest od przewidywanego obciążenia, odległości między kolumnami oraz przeznaczenia podestu. Najczęściej stosowany jest system GL oraz SIGMA. Ten pierwszy idealny jest dla dużych rozpiętości pomiędzy kolumnami, jak również dla średnich i dużych obciążeń. Natomiast SIGMA stosowany jest w przypadku mniejszych odległości między kolumnami oraz dla mniejszych obciążeń. 

 

Mariusz Dziopa
facility manager CEVA Logistics

Przebudowa w Ceva Ołtarzew
Montaż podestów wiąże się z wygospodarowaniem dodatkowej powierzchni magazynowej, która w przypadku firmy Ceva Ołtarzew była głównym argumentem branym pod uwagę przy uruchomieniu projektu przebudowy magazynu. Elastyczność w zakresie zastosowania przy założeniach zmian realizowanych procesów produkcyjno-magazynowych to kolejny argument przemawiający za wspomnianą wyżej konstrukcją. Pojawienie się w magazynie wysokiego składowania konstrukcji regałowej typu antresola wiąże się z wieloma uregulowaniami prawnymi z zakresu BHP i ppoż. To główne punkty, z którymi należy się zmierzyć – poza oczywiście właściwym umiejscowieniem regału. Wymogi płynące z wyżej wymienionych zakresów to elementy, które w przypadku ponownych projektów dotyczących przebudowy magazynu o kolejne podesty magazynowe muszą zostać głęboko przeanalizowane. Zaznaczam, że dość rygorystyczne postrzeganie wspomnianych punktów przez uprawnione instytucje w naszym państwie może być powodem poniesienia nieprzewidzianych wydatków finansowych, co przy sztywnie założonym budżecie może okazać się tematem stosunkowo problematycznym.
Faza poszukiwania odpowiedniego projektu, który spełni nasze oczekiwania, nie trwała długo i co jest również istotne, zanotowałem płynność w montażu konstrukcji. Przy dobrym założeniu projektowym w kontekście przeznaczenia z uwzględnieniem wymogów BHP i ppoż. dostosowanie powstałego regału wielkogabarytowego do użytku odbyło się w bardzo szybkim tempie. Główny wpływ na ten stan rzeczy miał dobrze przygotowany projekt, który uwzględniał wszystkie stawiane przed nami wymogi. Koniecznością było wykonanie szeregu szkoleń przeznaczonych dla personelu pracowniczego w zakresie zasad, których należy przestrzegać w przypadku realizacji procesów przypisanych do podestu magazynowego.


Swój punkt widzenia na możliwości zastosowań podestów magazynowych przedstawia także Rafał Lewandowski, Sales Engineer w firmie Logis Sp. z o.o. 
– W dzisiejszych czasach, kiedy istotny jest rzeczywisty rachunek inwestycji i koszty jej utrzymania w przyszłości, częściej powstającymi obiektami są te pozwalające na średnie bądź wysokie składowanie, a tym samym na zastosowanie tego typu konstrukcji. Doskonałym przykładem na najczęściej niezagospodarowaną powierzchnię magazynową jest przestrzeń pola odkładczego przy dokach magazynowych. Wystarczy około 6 m wysokości do najniższego punktu konstrukcyjnego hali, by móc rozważać stworzenie dodatkowej kondygnacji, określanej w branży mianem lotniska (ze względu na zwykle duże powierzchnie, z jakimi mamy do czynienia w podobnych lokalizacjach).

 

 

Korzyści


Podstawową korzyścią płynącą z zastosowania podestów w magazynach jest maksymalne wykorzystanie dostępnej kubatury obiektu. Istnieją jednak także bardziej szczegółowe grupy korzyści.
– Nowo powstałe na antresolach powierzchnie wykorzystywane są w różnorodny sposób – mówi Rafał Lewandowski z firmy Logis. – Mogą one pełnić funkcję magazynu buforowego, pomieszczenia biurowo-socjalnego lub być elementem procesu technologicznego, realizowanego na górnej kondygnacji. Funkcjonalność, poza oczywistym wykorzystaniem dostępnej kubatury obiektu, przekłada się przede wszystkim na dostępność określonej jednostki ładunkowej i czas operacyjny potrzebny na jej odwiezienie, a w tym wypadku – odstawienie na górę. Regały tego typu w najprostszym ujęciu mogą być zasilane ładunkami pełnopaletowymi za pośrednictwem wysoko unoszących wózków magazynowych. Istnieje także szereg rozwiązań i udoskonaleń, które pozwalają nam w bardziej efektywny sposób przyjąć towar i w uporządkowany sposób rozdysponować go na powierzchni podestu. W tym celu wykorzystywane są różnego rodzaju nośniki taśmowe i rolkowe włącznie z windami towarowymi, które umożliwiają swobodny bądź wymuszony przepływ ładunków na dodatkowej kondygnacji magazynu.

 

Wady oraz potencjalne zagrożenia podestów
zdaniem Michała Kowala z Grupy Raben:

 wysokie koszty zakupu,
 mała możliwość relokacji tego rozwiązania, które raczej projektowane jest dla konkretnej, stałej lokalizacji,
 zagrożenia związane z bezpieczeństwem pracy ludzi na wysokości. Możliwość upadku pracowników lub przedmiotów z wysokości na ludzi znajdujących się na poziomie podłogi magazynu,
 konieczność transportu pionowego towarów w magazynie za pomocą wózka reach truck. Ruch wózka w pobliżu antresoli stwarza i dla wózka, i dla antresoli zagrożenie w przypadku kolizji,
 zagrożenie pożarowe w przypadku wykorzystania elementów drewnianych jako elementów antresoli,
 możliwa niestabilność antresoli w przypadku nierównomiernego rozmieszczenia na jej powierzchni towarów, ludzi lub maszyn.


Firmy decydują się na zastosowanie podestów w swoich magazynach z różnych względów. Jednym z dobrych przykładów może być Grupa Raben.
– W Grupie Raben podesty wykorzystywane są dla następujących towarów i procesów: automotive – składowanie i manipulacja, kosmetyki – składowanie i manipulacja oraz przy copackingu – informuje Maciej Kowal z Raben Management Services. – Powodów zastosowań antresol w naszych magazynach można wymienić wiele. Jednak najważniejsze z nich to:
 duża optymalizacja wykorzystania powierzchni magazynowych, zwłaszcza w przypadku wysokich stawek najmu. W zależności od konstrukcji antresoli możliwe jest 2-3-krotne wykorzystanie powierzchni;
 efektywne składowanie różnorodnych towarów, zwłaszcza tych o niewielkich gabarytach (np. kosmetyków, części automotive);
 możliwość wydzielenia powierzchni dla składowania oraz przeprowadzania procesów magazynowych wartościowych towarów (np. kosmetyków);
 możliwość wykorzystania antresoli dla pomocniczych procesów magazynowych, np. copackingu. W przypadku składowania przez operatora logistycznego towarów będących przedmiotem copackingu umiejscowienie strefy copackingowej na antresoli pozwala na osiągnięcie dużej elastyczności oraz redukcję kosztów związanych np. z transferami;
 poprzez zastosowanie antresoli wielopoziomowej możliwa jest kompletacja towarów przez pracownika magazynowego za pomocą wózka ręcznego zamiast specjalnego wózka do komisjonowania z unoszoną kabiną;
 prostota konstrukcji oraz długi czas amortyzacji;
 możliwość integracji elementów antresoli z elementami systemu regałowego pochodzącego od tego samego dostawcy.

 

 

Relacje producent-klient i realizacja


Procesowi wyboru podestu magazynowego towarzyszy szereg interakcji pomiędzy producentem, wykonawcą a odbiorcą końcowym.
– Pierwszym krokiem po otrzymaniu zapytania ofertowego jest sprawdzenie przez doradcę techniczno-handlowego wymiarów magazynu, rodzaju składowanych ładunków oraz uwarunkowań zewnętrznych (p.poż, przeznaczenia podestu, nośności posadzki itp.), aby dzięki temu wybrać najbardziej odpowiedni typ podestu i właściwie rozplanować elementy takie jak schody, balustradę oraz strefy załadunku i rozładunku – mówi Grzegorz Stokłosa z firmy Mecaluksu. – Po zaakceptowaniu projektu przez klienta nasza firma przystępuje do produkcji i montażu systemu. Po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego klient może zacząć użytkować podest. Wraz z protokołem otrzymuje on pełną dokumentację produktu. 

...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy