Dołącz do czytelników
Brak wyników

ENERGIA I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

13 maja 2022

NR 2 (Kwiecień 2022)

Jakie wskaźniku raportowania ESG? Standaryzacja ESG

0 71

ESG, czyli kwestie związane z ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym, stają się kluczowym elementem budowania strategii biznesowych firm.

Po blisko dekadzie stabilnego wzrostu na rynku nieruchomości nabiera znaczenia kwestia zrównoważonego rozwoju. Rok 2021 był w tym względzie przełomowy i rozpoczął silny trend rynkowy, który będzie odgrywał istotną rolę w najbliższych latach. Wiąże się to jednak z wieloma wyzwaniami. W odpowiedzi na liczne głosy organizacji o potrzebie określenia ram sprawozdawczości i jasnych wytycznych raportowania ESG Unia Europejska pracuje nad nowymi regulacjami w tym zakresie. 

Szereg wyzwań

Część organizacji, próbując wdrożyć ESG do swoich strategii, może napotkać pewne trudności. Identyfikacja kluczowych aspektów oddziaływania na otoczenie, określanie celów zgodnych z wytycznymi, ograniczenie w dostępności danych ESG czy brak odpowiednich struktur i kompetencji wewnątrz firmy to tylko niektóre z nich. Równie istotny i trudny jest wybór mierzalnych wskaźników do raportowania. Według nowego raportu Global Reporting Initiative (GRI) bazującego na ankiecie 200 firm – mimo że 83% z nich opracowało cele zrównoważonego rozwoju, to raptem 40% udało się wskazać ich jasne, mierzalne parametry. 

Inwestorzy napędzają trend

Według zeszłorocznego badania Globalscan, 82% inwestorów indywidualnych na świecie wyraża zainteresowanie inwestowaniem w firmy, które są odpowiedzialne społecznie i środowiskowo, a 72% będzie unikać inwestowania w branże przyczyniające się do negatywnych zmian klimatycznych. 70% zgadza się również, że im bardziej społecznie i środowiskowo odpowiedzialne są inwestycje, tym wyższe są zwroty finansowe dla inwestorów.
Obszary i strategie ESG już wprowadzane przez różne organizacje wywierają wpływ na resztę rynku. Założone cele prospołeczne i prośrodowiskowe czy związane z ładem korporacyjnym obejmują całą organizację, w tym również interesariuszy takich, jak partnerzy bisnesowi czy dostawcy. Już teraz można zauważyć zwiększone zainteresowanie inwestorów nieruchomościami o zmniejszonym wpływie na środowisko, komfortowych, bezpiecznych i zdrowych dla użytkowników. 
 Andrzej Gutowski
dyrektor ds. ESG
Colliers

Szybkość zmian i dynamika rozwoju obszarów ESG może powodować pewne zagubienie. Liczba regulacji, systemów raportowania, narzędzi, produktów i wytycznych sprawia kłopot firmom, które do tej pory nie zgłębiały tematu zrównoważonego zarządzania i dopiero teraz opracowują strategie ESG. Według ostatniego raportu Colliers „ESG: A Tipping Point” inwestorzy wskazują na pilną potrzebę określenia przez ustawodawców pragmatycznych, możliwych do realizacji celów, które będą wspierać tworzenie spójnych standardów technicznych oraz wskaźników umożliwiających realokację kapitału i kompetencji, a także implementację wytycznych ESG w proces podejmowania decyzji.
Do słownika ESG weszło już pojęcie „alphabet soup”, ironicznie podsumowujące liczbę skrótów, organizacji i regulacji istotnych z punktu widzenia raportowania pozafinansowego. Kolejne lata z pewnością przybliżą uczestnikom rynku znaczenie skrótowców SBTi, TCFD, PRI, GRI, CSRD, NFRD, SFDR, SDG, jednak warto pamiętać, że nie powinny one przesłaniać nadrzędnego celu wprowadzania strategii ESG, a więc oceny i stawiania sobie ambitnych celów, by w miarę możliwości jak najbardziej wyhamować kryzys klimatyczny i budować kapitał społeczny. Nadchodzące lata rysu...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy