Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kierownik magazynu w służbie ochrony przeciwpożarowej
Jakie przepisy ppoż. obowiązują kierownika magazynu?

Baza wiedzy | 7 lipca 2021 | NR 1
0 91

Na etapie budowy i wyposażania magazynu wykonawca wraz z inwestorem przykładają się do spełnienia wszystkich wymagań związanych z ochroną ppoż. By rozwiązania te odegrały swą rolę, kierownik magazynu musi dbać o ich stan techniczny oraz o ich odpowiednie wykorzystanie w razie zagrożenia.

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 sier-pnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, o ochronę ppoż. magazynu dba jego właściciel, zarządca lub użytkownik. Zakres odpowiedzialności zarządcy lub użytkownika ustala umowa cywilnoprawna, ustanawiająca zarząd lub użytkowanie. Jeśli nie ma takiej umowy, odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony ppoż. spoczywa na osobie „faktycznie władającej” budynkiem. Podczas podpisywania umowy o najem magazynu lub z operatorem logistycznym należy zwrócić uwagę na jasne sprecyzowanie tego punktu.
Art. 4. ustawy określa obowiązki wynikające z nadrzędnego wymogu zapewnienia ochrony ppoż. Trzeba:

 • przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
 • wyposażyć budynek i teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
 • zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
 • zapewnić osobom przebywającym w budynku i na terenie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;
 • przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;
 • zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;
 • ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

 

Wymogi techniczno-budowlane 

Większość wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych realizowanych jest na etapie projektowania i wznoszenia budynków, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Kierownik magazynu powinien zwrócić uwagę na zmiany w wyposażeniu lub przeznaczeniu pomieszczeń magazynowych. Konieczne są np.: oddzielenie pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi drzwiami (nie wolno ich demontować), zapewnienie możliwości ewakuacji przez drogi ewakuacyjne (nie mogą one np. być niczym zastawione) czy respektowanie zakazu stosowania wykładzin podłogowych w magazynie. Szerokość, liczbę przejść, wyjść oraz dróg ewakuacyjnych należy dostosować do maksymalnej liczby użytkowników. Jeśli magazyn zatrudnia pracowników tymczasowych, trzeba sprawdzić, czy spełnione są wymagania przeciwpożarowe dla pomieszczeń magazynowych, w których przebywają. Maksymalna liczba osób nie może przekraczać wartości powierzchni pomieszczeń, podzielonej przez 30 m² (zgodnie z § 236.5 na taką liczbę osób wyznacza się liczbę i szerokość przejść, wyjść i dróg ewakuacyjnych). Jeśli przeznaczenie magazynu ma być zmienione tak, że pomieszczenie stanie się strefą zagrożoną wybuchem (np. do przechowywania butli z acetylenem), konieczne jest zapewnienie jego odpowiedniego wyposażenia – choćby odpowiedniej instalacji wyciągowej. Dostosowanie tego pomieszczenia to rola właściciela magazynu, ale kierownik powinien mieć tego świadomość.

 

Urządzenia ppoż. – wyposażenie, przeglądy, konserwacje

Wymogi z tego zakresu reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. ws. ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów. Podobnie jak przy rozwiązaniach techniczno-budowlanych, za obecność urządzeń odpowiada właściciel magazynu na etapie jego wznoszenia i wyposażania, natomiast kierownik musi dopilnować obowiązkowych przeglądów. Zgodnie z § 3 ust. 2 i 3 obowiązkowym przeglądom podlegają:

 • gaśnice przenośne i przewoźne, 
 • stałe i półstałe instalacje gaśnicze, 
 • urządzenia i elementy wchodzące w skład systemów sygnalizacji pożarowej oraz dźwiękowych systemów ostrzegawczych umożliwiających rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa, 
 • instalacje i elementy oświetlenia ewakuacyjnego, 
 • urządzenia oddymiające lub zapobiegające rozprzestrzenianiu się dymu, 
 • drzwi i bramy przeciwpożarowe oraz urządzenia nimi sterujące,
 • hydranty wewnętrzne i związane z nimi elementy instalacji.

Przeglądów urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic należy dokonywać nie rzadziej niż raz na rok, natomiast szczegółową instrukcję i okresy kontroli ustala producent urządzeń, np. w przypadku gaśnic producenci często zalecają okresy półroczne, a jeśli urządzenia pracują w trudnych warunkach wilgotnościowych czy korozyjnych – nawet kwartalne.

Należy także zwrócić uwagę, że:

 • W większości typów gaśnic konieczna jest okresowa wymiana środka gaśniczego (zwykle raz na 5 lat).
 • Raz na 5 lat węże w hydrantach wewnętrznych trzeba poddać próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze (zgodnie z Polską Normą).
 • Raz...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy