Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zrównoważony biznes

7 lipca 2021

NR 1 (Luty 2017)

Magazyny pod okiem URE
O obowiązkowym audycie energetycznym dużych firm

0 85

Wszystkim dużym przedsiębiorstwom przybył nowy ustawowy obowiązek z zakresu ochrony środowiska. 
Za sprawą Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. (art. 36.1) od 1 października 2016 r. 
co 4 lata muszą one przeprowadzić audyt energetyczny.

 

Audyt efektywności energetycznej to zgodnie z definicją ustawową opracowanie zawierające analizę zużycia energii,  wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji.

Opracowanie wykonuje niezależny audytor energetyczny, analizując dane, które otrzyma od przedsiębiorcy, i wyniki własnych pomiarów. Każde duże przedsiębiorstwo ma obowiązek zlecać taki audyt raz na 4 lata. Obliguje je do tego przywołana już Ustawa o efektywności energetycznej (Dz. U. poz. 831 z 2016 r.). 

Ważne! 

Pierwszy audyt musi odbyć się w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy, tj. do 30 września 2017 r.

 

Podlegam czy nie podlegam obowiązkowi audytu?

Audyt dotyczy wszystkich dużych przedsiębiorstw, niezależnie od branży. Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, a także zgodnie z interpretacją urzędu Regulacji Energetyki (URE), który odpowiada za rozliczenie tego obowiązku, duży przedsiębiorca to taki, który:

 • w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie co najmniej 250 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty niezależnie od formy zatrudnienia) lub 
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartości w złotych 50 mln euro lub sumy aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartość 43 mln euro.

Ważne! 

Wystarczy, że przedsiębiorca spełnia jeden z tych warunków, by podlegał obowiązkowi przeprowadzenia audytu.

Z obowiązku przeprowadzenia audytu zwolnieni są duzi przedsiębiorcy, którzy już taki audyt przeprowadzili podczas procedury wdrożenia:

 • systemu zarządzania energią określonego w Polskiej Normie dotyczącej systemów zarządzania energią, wymagań i zaleceń użytkowania lub 
 • systemu zarządzania środowiskowego w rozumieniu art. 2 pkt 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).

 

Przeprowadzenie audytu, 
czyli co konkretnie?

Każdy duży przedsiębiorca musi raz na 4 lata:

 • Zlecić przeprowadzenie audytu energetycznego niezależnemu audytorowi energetycznemu. Musi być to osoba, która nie jest bezpośrednio zaangażowana w audytowaną działalność – zewnętrzny ekspert o odpowiednim przygotowaniu albo ekspert przedsiębiorcy, ale niezaangażowany bezpośrednio w audytowaną działalność.
 • Udzielić audytorowi wszelkich informacji, pozwalających opisać budynek, instalacje i transport pod względem zużycia energii. Audytor podczas spotkania wstępnego określa, jakie dane musi otrzymać od przedsiębiorcy (np. projekt budynku, opis floty wózków widłowych, opis urządzeń i procesów w magazynie automatycznym), a jakie będą pochodziły z pomiarów (np. pomiary kamerą termowizyjną ścian).
 • W ciągu 30 dni od realizacji audytu zawiadomić URE o przeprowadzeniu audytu, dołączając do zawiadomienia informację o możliwych oszczędnościach energii, wynikających z przeprowadzonego audytu.
 • Przechowywać do kontroli dane związane z audytem energetycznym przez 5 lat. Powinien to być nie tylko sam dokument audytu, ale też dane, które zostały udostępnione audytorowi.

Ważne!

Brak pierwszego audytu do dnia 30 września 2017 r. (i kolejnych raz na 4 lata), a nawet zaniedbanie złożenia zawiadomienia do URE w terminie do 30 dni od zakończenia audytu grozi karą w wysokości do 5% rocznego obrotu z poprzedniego roku podatkowego. Karę tę wymierza Prezes URE, w drodze decyzji.

Realizacja opisanych w audycie przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną nie jest obowiązkowa.

 

Zakres audytu dla magazynu

Audyt energetyczny bazuje na jak najbardziej szczegółowej analizie informacji o obiekcie. W przypadku magazynu istotne będą nie tylko informacje o samym budynku i instalacjach, ale i dane dotyczące realizowanych procesów (np. w przypadku magazynów automatycznych) oraz transportu wewnętrznego (np. wózki widłowe). Audyt energetyczny magazynu będzie więc charakteryzował następujące elementy:

 • budynek (m.in. rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe – ściany i dach, okna, świetliki, drzwi i bramy; posadzki w kontekście izolacyjności od gruntu itp.),
 • źródła ciepła, energii elektrycznej i chłodu, 
 • sieci przesyłowe mediów energetycznych: ciepła, gazu ziemnego i energii elektrycznej, 
 • układy i instalacje grzewcze, c.w.u., klimatyzacji, wentylacji i chłodzenia,
 • oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne, 
 • urządzenia i procesy technologiczne (dotyczy to głównie budynków produkcyjnych, ale też urządzeń i procesów składających się na pracę magazynów automatycznych),
 • transport, także wewnętrzny (np. wózki widłowe, suwnice). 

Audyt budynku i instalacji to m.in.:

 • inwentaryzacja techniczno-budowlana i architektoniczna budynku: schemat, pomieszczenia, instalacje, technologia budowy, stan przegród budowlanych (ściany, dach, posadzka), identyfikacja punktów poboru energii i bilans energetyczny ze szczególnym uwzględnieniem strat ciepła;
 • ocena stanu technicznego budynku, np. liniowe i punktowe mostki cieplne, stan izolacji.

 

Audyt poszczególnych instalacji (np. układów chłodzenia dla mroźni i chłodni) i sieci obejmuje: 

 • szczegółową inwentaryzację istniejących instalacji i sieci przesyłowych, w tym ocenę techniczną urządzeń;
 • wykonanie pomiarów, np. pomiary kamerą termowizyjną (wycieki, nieszczelności), pomiary wartości eksploatacyjnych instalacji (np. chłodniczych, wentylacyjnych), sprawdzenie schematów działania systemów, sprawdzenie nastaw oraz układu automatycznej regulacji.

Audyt oświetlenia to:

 • inwentaryzacja posiadanego systemu wraz z reżimem pracy instalacji (np. czy magazyn pracuje w trybie zmianowym);
 • wykonanie pomiarów i oszacowanie zużycia energii na potrzeby oświetlenia.

W skład audytu urządzeń i procesów technologicznych wchodzą:

 • inwentaryzacja urządzeń i instalacji do obsługi magazynu (np. urządzenia składające się na magazyn automatyczny, ale i urządzenia specjalistyczne pracujące w magazynie, np. owijarki);
 • wykonanie pomiarów i określenie zużycia energii na potrzeby tych procesów;
 • określenie efektywności procesów – porównanie założonych parametrów pracy z rzeczywistymi.

Audyt transportu wewnętrznego obejmuje:

 • inwentaryzację urządzeń transportu wewnętrznego (głównie wózki widłowe), w tym określenie stanu technicznego;
 • pomiary zużycia energii przez środki transportu;
 • określenie efektywności pracy środków transportu oraz źródła energii (np. sprawności stacji ładującej wózki elektryczne).

Każdy z przedstawionych audytów powinien kończyć się przedstawieniem uzasadnionych ekonomicznie rozwiązań, poprawiających efektywność wykorzystania energii na potrzeby eksploatacyjnego danego elementu.

Ważne!
Opisane w audycie elementy składające się na obiekt muszą odpowiadać za zużycie min. 90% energii


Audytor powinien – w miarę możliwości – sporządzić analizę kosztową cyklu życia budynku (LCC) oraz instalacji przemysłowych, a nie w okresie zwrotu nakładów. Należy bowiem uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta.

 

Jak powinien przebiegać audyt?

Ustawa nie określa konkretnych wymagań dotyczących zakresu audytu ani metodologii jego przeprowadzenia. Do ustawy pojawią się rozporządzenia wykonawcze, regulujące te kwestie (art. 29 informuje, że minister określi m.in. szczegółowy zakres i sposób sporządzania audytu efektywności energetycznej). Jak przewiduje branża audytorów energetycznych i instytucje związane z poszanowaniem energii, prawdopodobnie rozporządzenia te będą odwoływały się do normy PN-EN 16247 „Audyty energetyczne”, ponieważ zalecenie stosowania tej normy dla audytów przedsiębiorstw zawiera Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz. Urz. UE L 315 z 14.11.2012, str. 1, z późn. zm.), której wdrożeniem do porządku polskiego jest omawiana ustawa. Norma ta obejmuje zagadnienie w sposób kompleksowy – składa się z pięciu części, mówiących o audytach budynków, procesów i transportu oraz o kompetencjach audytorów energetycznych. 

Dlatego bardzo wiele zależy od audytora, jego przygotowania i doświadczenia w branży magazynowej. Powinien on odbyć spotkanie wprowadzające, na którym przedstawi zakres proponowanego audytu (na tej podstawie nastąpi wycena...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy