Praca tymczasowa a outsourcing pracowniczy

Zarządzanie

W niniejszym artykule przedstawiono rozwiązania prawne związane z pracą cudzoziemców z państw trzecich wykonywaną za pośrednictwem podmiotu kierującego do pracy. Obywatelami państw trzecich są obywatele krajów nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który zrzesza kraje Unii Europejskiej oraz Islandię, Norwegię i Liechtenstein.

Zanim przejdziemy do omówienia zasad legalnego zatrudnienia cudzoziemców, należy zrozumieć specyfikę podmiotów oferujących usługi pracy tymczasowej oraz outsourcingu pracowniczego.
Samo wykonywanie pracy przez cudzoziemca jako pracownika tymczasowego lub osoby kierowanej do pracy przez podmiot outsourcingujący pracowników ma podobny rezultat i polega na wykonywaniu pracy zarobkowej u „pracodawcy użytkownika” na podstawie umowy zawartej przez cudzoziemca z podmiotem zatrudniającym oraz na podstawie umowy zawartej pomiędzy podmiotem zatrudniającym cudzoziemca a „pracodawcą użytkownikiem”. „Pracodawca użytkownik” będzie jednak inaczej definiowany przez agencję pracy tymczasowej oraz podmiot zajmujący się outsourcingiem pracowniczym. Agencja pracy tymczasowej będzie rozumiała jako „pracodawcę użytkownika” pracodawcę lub podmiot niebędący pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy wyznaczający pracownikowi skierowanemu przez agencję pracy tymczasowej zadania i kontrolujący ich wykonanie (art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).
Przepisy prawa, w tym prawa pracy, nie zawierają definicji legalnej outsourcingu. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego outsourcing można zdefiniować jako przedsięwzięcie polegające na wydzieleniu ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa macierzystego realizowanych przez nie funkcji i przekazanie ich do realizacji innym podmiotom gospodarczym. Zgodnie z orzecznictwem sądów cechą odróżniającą outsourcing pracowniczy od pracy tymczasowej jest brak bezpośredniego i stałego podporządkowania (zarówno prawnego, jak i fakt...

TA CZĘŚĆ SERWISU DOSTĘPNA JEST TYLKO DLA PRENUMERATORÓW.

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do materiałów
Zaloguj się

Przypisy