Dołącz do czytelników
Brak wyników

Scenariusz integracji: on-line czy off-line?

Baza wiedzy | 30 czerwca 2021 | NR 2
0 89

Współczesna praktyka zarządzania przepływem zapasów wymaga szybkiego, wygodnego, możliwie bezbłędnego wprowadzania danych do systemów klasy ERP. Najlepiej, aby te dane były wprowadzane w czasie rzeczywistym, bez zbędnych opóźnień, bezpośrednio w miejscu ich powstawania, bez konieczności przerywania pracy, podchodzenia do komputera i logowania się do systemu. W istocie wymaganie to dotyczy nie tylko procesów stricte magazynowych, ale również operacji w szerzej pojętym łańcuchu dostaw, np. potwierdzania produkcji czy aktualizacji statusów pojemników Kanban. Jak podejść do integracji radiowych terminali danych?

Pierwszym pytaniem, które należy zadać podczas integrowania radiowych terminali danych, jest sprawa scenariusza integracji – czy terminale mają działać w trybie on-line, czy off-line. Innymi słowy, czy aplikacja na terminalu ma działać również samodzielnie bez połączenia z SAP ERP? W takim trybie dane są przesyłane do terminalu okresowo, na żądanie. Po synchronizacji danych terminal może działać niezależnie od SAP ERP. Po przeprowadzeniu w aplikacji mobilnej wszystkich operacji dane są zwrotnie przesyłane do systemu nadrzędnego. Ten tryb pracy jest często nazywany trybem kolektora danych i jest korzystny, jeśli:

  • nie dysponujemy stałym dostępem do bezprzewodowej sieci Wi-Fi na całym obszarze pracy terminalu, 
  • nie jest wymagana bieżąca walidacja wprowadzanych danych w systemie nadrzędnym,
  • dane w systemie nadrzędnym nie są wymagane od razu po ich wprowadzeniu,
  • radiowe terminale danych są używane sporadycznie.

Typowym procesem, w którym stosuje się pracę off-line, jest inwentaryzacja środków trwałych.
Choć na rynku można spotkać oferty tego rodzaju rozwiązań, w moim przekonaniu znajdują one zastosowanie w nielicznych przypadkach, w szczególnych procesach i nie używa się ich w zastosowaniach logistycznych. W dalszej części artykułu będę zatem rozważał już tylko integrację on-line.

 

Rys. 1. Budowa SAP Console i ITS Mobile

 

Rys. 2. Konwersja standardowego ekranu SAP na postać tekstową w SAP Console

 

SAP Console czy ITS Mobile?


SAP umożliwia integrację on-line radiowych terminali danych z systemem ERP przy pomocy dwóch produktów, SAP Console oraz ITS Mobile.
Bez wchodzenia w techniczne detale – oba rozwiązania umożliwiają wyświetlenie na radiowym terminalu danych w zasadzie dowolnego ekranu dialogowego transakcji dostępnej w systemie SAP ERP. Ekran jest pobierany z serwera aplikacji SAP ERP i tłumaczony na postać tekstową w przypadku SAP Console lub postać strony HTML w przypadku ITS Mobile. Następnie ekran jest wyświetlany odpowiednio na terminalu w sesji Telnet lub w przeglądarce WWW.

 


Porównajmy oba rozwiązania, zestawiając je w tabeli 1.
Z porównania widać, że ITS Mobile jest rozwiązaniem dojrzalszym, o większych możliwościach, preferowanym przez firmę SAP. Tym niemniej SAP Console ma swoje istotne zalety:

  • Jest rozwiązaniem prostym i stabilnym, łatwym w instalacji, dostępnym od końca lat 90. Powiedziałbym, że brak rozwoju SAP Console jest tutaj raczej zaletą niż wadą.
  • Zmiana ekranu transakcji mobilnej nie wymaga ponownego generowania i dopasowywania szablonu HTML.
  • Brak możliwości ingerencji w wizualizację ekranu ucina wszelkie dyskusje o estetce rozwiązania i znacznie przyspiesza implementację. W moim przekonaniu transakcje mobilne w magazynie powinny niezawodnie działać, a nie być ładne.
  • Pośredniczący serwer Telnet potrafi podtrzymać sesję SAP w przypadku utraty zasięgu bezprzewodowej sieci Wi-Fi czy konieczności wymiany baterii w terminalu. Znacznie poprawia to komfort pracy z terminalem radiowym.
  • Prosta integracja klawiszy funkcyjnych. Standardowe transakcje mobilne SAP przypisują komendę Save/Zapisz do klawisza F1. 
  • Obsługa tego klawisza jest jednak zwykle przechwytywana przez przeglądarki WWW, co jest jedną z przyczyn problemów podczas implementacji ITS Mobile.

Trudno mi jednoznacznie rekomendować jedno z powyższych rozwiązań, gdyż każde ma swoje wady i zalety. Mogę powiedzieć tyle, że w zasadzie we wszystkich projektach integracji radiowych terminali danych z systemem SAP ERP, w których brałem udział, była wykorzystywana jednak SAP Console. Prostota i stabilność, połączone z łatwością uruchamiania kolejnych transakcji, utrzymywanie sesji przez pośredniczący serwer Telnet i potwierdzona przez lata niezawodność przeważyły nad niewątpliwymi zaletami ITS Mobile. Mimo to uważam, że każdorazowo decyzję o wyborze jednego z tych rozwiązań należy poprzedzić dokładną analizą i najlepiej testami, zwłaszcza że ITS Mobile jest stale rozwijany.

 

Rys. 3. Przykładowe ekrany standardowej transakcji mobilnej w wersji na terminal pistoletowy i wózkowy

 

Rys. 4. Centralne menu terminalowe w standardowej konfiguracji SAP w wersji na terminal pistoletowy i wózkowy


Implementacja transakcji skanerowych


Skoro integracja radiowych terminali danych z systemem SAP ERP w trybie on-line polega na udostępnieniu ekranów transakcji w formie strony HTML lub w formacie tekstowym, jak zatem implementowane są transakcje mobilne? Odpowiedź jest bardzo prosta – transakcje mobilne w SAP ERP to zwykłe transakcje dialogowe, które spełniają następujące kryteria:
Niewielki rozmiar ekranu umożliwiający jego wizualizację na przenośnym terminalu. SAP stosuje dwa rozmiary ekranów: 20 znaków × 16 linii dla terminali pistoletowych oraz 40 znaków × 10 linii dla terminali wózkowych. Wszystkie standardow...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy