Dołącz do czytelników
Brak wyników

Bez dokumentacji ani rusz

Baza wiedzy | 15 czerwca 2021 | NR 3
0 39

Wózek widłowy to urządzenie, które z jednej strony musi spełniać oczekiwane przez użytkownika surowe wymagania dotyczące parametrów technicznych, z drugiej musi gwarantować odpowiednie bezpieczeństwo użytkowania. Posiadacz wózka musi dysponować wieloma dokumentami, bez których legalna eksploatacja maszyny będzie wręcz niemożliwa.

Część dokumentów niezbędnych do eksploatacji maszyny dostarcza już sam jej producent i sprzedawca, część wynika z obsługi, a ta – z unormowań prawnych, głównie wymogów, jakie stawia Urząd Dozoru Technicznego. 

 

Dokumentacja techniczna stosowana w STILL


Wszystkie obecnie produkowane wózki widłowe firmy STILL posiadają dokumentację zgodną z aktualną dyrektywą maszynową 2006/42/WE. Akt ten wszedł w życie 29 grudnia 2009 r., a jego celem jest weryfikacja spełniania przez maszyny dopuszczonej do sprzedaży wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Aby było to możliwe, producent ma obowiązek udostępnić użytkownikowi maszyny instrukcję obsługi i deklarację zgodności WE, a organom nadzorującym – informacje dotyczące projektu, sposobu wytwarzania i eksploatacji pojazdu w formie dokumentacji technicznej. Składa się na nią przede wszystkim dokumentacja konstrukcyjna oraz opis środków podjętych przez przedsiębiorstwo w celu zapewnienia zgodności maszyny z ustalonymi wytycznymi. Znajdziemy w niej m.in. rysunki i schematy budowy maszyny i obwodów sterowania, sprawozdania techniczne, uzyskane wyniki badań czy zdobyte certyfikaty. Dokumentacja powinna przedstawiać również ocenę ryzyka w zakresie spełniania wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz opis zastosowanych rozwiązań, które pozwalają wyeliminować lub zmniejszyć ryzyko zagrożeń. W przypadku produkcji seryjnej producent ma obowiązek udostępniania dokumentacji technicznej przez 10 lat od daty wyprodukowania ostatniego egzemplarza i sporządzenia jej w przynajmniej jednym z oficjalnych języków Wspólnoty. Z kolei dołączana do maszyny instrukcja obsługi musi być sporządzona w oficjalnym języku państwa lub w językach wspólnotowych państwa członkowskiego, w którym maszyna zostaje wprowadzona do obrotu lub oddana do użytku.

Janusz Cieślak
kierownik Sekcji Szkoleniowo-Technicznej STILL

 

Jak obsługiwać?


Instrukcja obsługi wózka widłowego to obowiązkowy element dokumentacji zakupowej. Jeśli wózek kupujemy na rynku wtórnym, w instrukcję można się zaopatrzyć u któregoś z niezależnych sprzedawców. Instrukcja obsługi wózka widłowego zawiera zazwyczaj zarówno zasady ogólne eksploatacji maszyny, jak i spis podstawowych części i podzespołów (wskaźniki, sterowanie/kontrola, nadwozie) oraz instrukcję z zakresu bezpieczeństwa. Zestaw informacji praktycznych dotyczy m.in. struktury i stabilności wózka, poszczególnych operacji wykonywanych przez sam wózek, a także tych, które go dotyczą np. podczas przewozu z jednego miejsca pracy na drugie (transport, podnoszenie, holowanie wózka widłowego). Instrukcja obsługi zawiera też wykaz czynności przeglądowych wymaganych przez producenta. Zgodnie z obowiązującymi przepisami instrukcja powinna być napisana w języku polskim, podobnie zresztą jak gwarancja, rachunek itp. Zgodnie z tymi unormowaniami w języku polskim powinny być też zapisane wszelkie opisy, ostrzeżenia i informacje. Nie wymagają natomiast opisu w języku polskim te ostrzeżenia i informacje dla konsumentów, które wyrażone są w powszechnie zrozumiałej formie graficznej (jeżeli jednak znakowi graficznemu towarzyszy opis, to powinien on być w języku polskim). 

 

Dokumentacja techniczna stosowana w NFK


Dokumentacja techniczna przy odbiorze wózka obejmuje: 1. dokumentację techniczno-ruchową, która powinna zawierać: instrukcję obsługi dla operatora, specyfikację techniczną, zakres czynności dla zapewnienia właściwej konserwacji, schematy elektryczne, schematy hydrauliczne; 2. poświadczenie uprawnionego konserwatora o przeprowadzonych czynnościach sprawdzających stan techniczny, a w szczególności sprawdzenie: układu podnoszenia, układu pochyłu, łańcuchów, płyty czołowej, wideł, daszka ochronnego, kraty zabezpieczającej, konstrukcji, ogumienia, układu chodzenia, układu kierowniczego, układu hamulcowego, urządzeń sterowniczych, urządzeń sygnalizacyjnych, instalacji elektrycznej, prawidłowości montażu osprzętu dodatkowego (jeśli dotyczy), jakości wykonanej modernizacji (jeśli dotyczy), przeprowadzenie prób z obciążeniem, sprawdzenie zmian dokonanych w karcie wózka.
Czynności podczas konserwacji muszą być zgodne z zaleceniami producenta zawartymi w DTR (Dokumentacji Techniczno-Ruchowej). Po wykonaniu czynności konserwacyjnych technik serwisu wystawia protokół, który stanowi załącznik dziennika konserwacji i napraw. Czynności te są również dostępne w systemie informatycznym serwisu i na życzenie klienta może być udostępniany okresowo raport z wykonanych czynności konserwacji i napraw. Klientom umożliwia się odpłatnie również dostęp do systemu serwisowego on-line, który pozwala składać zlecenia, przeglądać historię czynności obsługowych wózka etc.

Zbigniew Kopa
wspólnik NFK J.Kopa Sp. j.

 

DTR, czyli…


DTR to skrót od „Dokumentacja Techniczno-Ruchowa”. Dokument ten zwany jest nierzadko „paszportem maszyny”. Opracowywana jest dla każdej maszyny lub urządzenia osobno i powinna zawierać: charakterystykę (parametry techniczne) i dane ewidencyjne, rysunek zewnętrzny, wykaz wyposażenia normalnego i specjalnego, schematy kinematyczne, elektryczne oraz pneumatyczne, schematy funkcjonowania, instrukcję użytkowania, instrukcję obsługi, instrukcję konserwacji i smarowania, instrukcję BHP, normatywy remontowe, wykaz części zamiennych, wykaz części zapasowych, wykaz faktycznie posiadanego wyposażenia, wykaz załączonych rysunków. DTR jest wymagana przy sprzedaży widlaka. Firma sprzedająca wózki widłowe jest zobowiązana ustawowo (UDT) do dostarczenia bezpłatnie DTR. DTR ma olbrzymie znaczenie dla użytkownika wózka np. w okresie gwarancyjnym, czynności ujęte w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej, podobnie jak czynności przeglądowe wymagane przepisami Urzędu Dozoru Technicznego, są dokonywane przez gwaranta (zazwyczaj odpłatnie), a niestosowanie się do tych zaleceń skutkuje zazwyczaj utratą gwarancji. Z DTR powinniśmy się też dowiedzieć, jak często należy wykonywać przeglądy konserwatorskie. 

 

Zacznijmy od tabliczki

Niezbędnym elementem, z jakim dany wózek opuszcza bramy fabryki, w której go wyprodukowano, jest tabliczka znamionowa. Dla użytkownika stanowi ona pierwsze, bardzo ważne źródło informacji na temat danej maszyny (nie zmienia się przez cały żywot wózka, stąd jest tak istotna nie tylko dla pierwszego nabywcy danego wózka, ale też jego późniejszych właścicieli). Sprzedawcy podkreślają, że każdy wózek widłowy musi mieć tabliczkę znamionową. Najczęściej jest ona metalowa, zawsze na trwałe przymocowana do maszyny. Zawiera jej krótki opis i podstawowe informacje, m.in. nazwę, nazwę producenta, rok produkcji. Jest też indywidualny, seryjny numer danego wózka. Z tabliczki dowiemy się również, jakie są podstawowe dane techniczne maszyny, np. moc znamionowa jednostki napędowej, masa własna, udźwig, rzeczywiste parametry masztu czy ogumienia. Nie bez znaczenia jest informacja o posiadanym przez dany produkt certyfikacie bezpieczeństwa. Tabliczka jest bardzo istotnym elementem nie tylko dostarczającym wiele informacji, ale też sprawdzanym podczas np. przeglądów czy napraw gwarancyjnych. W stosownych zapisach umów gwarancyjnych znajdujemy zazwyczaj taki (bądź podobny) zapis: „Gwarant zostaje zwolniony z obowiązków gwarancyjnych w przypadku (…) zniszczenia lub usunięcia tabliczki znamionowej lub numerów identyfikacyjnych wózka lub jego podzespołów”. 


UDT po rewizji


Niezbędnym dokumentem dla Urzędu Dozoru Technicznego jest Księga rewizyjna wózka widłowego. Wydaje ją zresztą sam UDT po zarejestrowaniu wózka (przy pierwszym odbiorze). Księga rewizyjna zawiera zbiór dokumentów o danym wózku (informację techniczną o wózku, protokoły badań, dokumentację odbiorczą). Ważnymi informacjami zawartymi w Księdze są: numer ewidencyjny wózka, informacje o użytkowniku wózka, informacje o terminie ważności badań, protokół z badania wózka (badania Urzędu Dozoru Technicznego są ważne przez rok), decyzja UDT zezwalająca na eksploatację wózka. Termin kolejnego badania można sprawdzić właśnie w Księdze rewizyjnej (zazwyczaj jest to rok od poprzedniego badania, choć w pewnych sytuacjach j...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy