Dołącz do czytelników
Brak wyników

Bezpieczny transport bliski

Baza wiedzy | 7 czerwca 2021 | NR 1
0 43

Wieloletnie doświadczenie i obserwacje praktyk dnia codziennego przyczyniły się do zwrócenia uwagi pracodawcom na problematykę związaną z zasobami, jakimi dysponują.

 

W pierwszej części artykułu omówione zostały zagadnienia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy podczas eksploatacji regałów. Ta część artykułu poświęcona będzie dalszym zagadnieniom związanym z audytowaniem zasobów takich, jak środki transportu technologicznego czy też urządzenia pomocnicze, a także tym związanym z zatrudnionymi pracownikami.
Do przemieszczania ładunków w procesach logistycznych różnych branż wykorzystywane są różnorodne urządzenia transportu bliskiego (technologicznego). Wszystkie wymagają nadzoru ze strony pracodawców w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy. Szczególną uwagę poświęcić należy urządzeniom, które, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podlegają dozorowi technicznemu. Spośród urządzeń transportu technologicznego dozorowi technicznemu podlegają:
 maszyny służące do przemieszczania osób lub ładunków w ograniczonym zasięgu (wciągarki i wciągniki, suwnice, żurawie, układnice, dźwigniki, platformy ładunkowe, wyciągi, schody i chodniki ruchome, przenośniki okrężne platformowe i kabinowe, przeciągarki),
 dźwigi do transportu osób lub ładunków, dźwigi budowlane, dźwigi towarowe małe,
 dźwignice linotorowe,
 urządzenia techniczne służące do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych,
 urządzenia załadowcze, wyładowcze lub podające ładunki (ładowarki),
 wózki jezdniowe z mechanicznym napędem podnoszenia.

 

 

Rys. 1. Palety ładunkowe: a) płaska drewniana typu EUR, 
b) słupkowa metalowa, c) skrzyniowa ażurowa metalowa, 
d) specjalizowana do składowania bębnów
Źródło: Materiały informacyjne: a) PKN EPAL, b-d) firmy Kaiser+Kraft


Brak stosowania się np. do Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 192 z 2003, poz. 1890) może prowadzić do tego, że Urząd Dozoru Technicznego sprawujący dozór nad danym urządzeniem zakaże jego eksploatacji do czasu, kiedy spełnione zostaną wymagane warunki techniczne. 
W takich sytuacja na użytkownika może być nałożona kara finansowa (kara grzywny), a nawet kara ograniczenia wolności, zaś wyłączenie urządzenia z eksploatacji narazi go na dalsze straty.
Szeroko stosowana w praktyce mechanizacja prac wymaga korzystania z wielu różnorodnych urządzeń pomocniczych. Wymienić można takie urządzenia pomocnicze, jak:
 kontenery ładunkowe (małe, średnie i duże/serii 1 ISO),
 palety ładunkowe (płaskie, słupkowe, skrzyniowe, specjalizowane),
 pojemniki transportowo-magazynowe (przejezdne, przenośne),
 mostki ładunkowe i platformy przeładunkowe,
 urządzenia do zabezpieczania paletowych jednostek ładunkowych.
Każdy związany z logistyką zgodzi się z pewnością, że spośród urządzeń pomocniczych najbardziej rozpowszechnione są palety ładunkowe, albowiem pozwalają one na zastosowanie daleko posuniętej mechanizacji prac. Ze względu na budowę wyróżnić można palety ładunkowe:
 płaskie — przykład na rys. 1a,
 słupkowe — przykład na rys. 1b,
 skrzyniowe — przykład na rys. 1c,
 specjalizowane — przykład na rys. 1d.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy należy zadbać o stan techniczny użytkowanych palet ładunkowych. Z uwagi na to, że spośród palet ładunkowych najszerzej w obrocie wykorzystywane są palety płaskie drewniane, a zwłaszcza typu EUR — rys. 1a, to one posłużą za przykład obrazujący potrzebę ich audytowania. Eksploatowane palety ulegają systematycznemu zużyciu w wyniku różnych uszkodzeń. W odniesieniu do palet ładunkowych płaskich typu EUR kryteria oceny ich stanu określono w karcie UIC 435-4 Repair of EUR flat pallets and EUR box pallets. Karta ta określa uszkodzenia palet, które dyskwalifikują je z dalszej eksploatacji:
1. Jedna deska brakuje lub jest złamana, lub złamana jest wzdłużnica;
2. Jedna dolna bądź górna deska skrajna posiada ubytek taki, że każdorazowo więcej niż dwa trzpienie gwoździ lub wkrętów są widoczne;
3. Więcej niż dwie skrajne deski (górna lub dolna) są uszkodzone tak, że widoczny jest w desce trzpień jednego gwoździa bądź wkrętu;
4. Jeden wspornik brakuje, jest rozłupany lub posiada ubytek taki, że każdorazowo widoczny jest jeden trzpień gwoździa lub wkrętu;
5. Jedna cecha kolei/organizacji dopuszczającej lub jeden znak EUR brakuje bądź jest nieczytelny;
6....

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy