Dołącz do czytelników
Brak wyników

Ciągłe ulepszanie... w magazynie?

Baza wiedzy | 10 czerwca 2021 | NR 5
0 235

Filozofia kaizen opiera się na ciągłym udoskonalaniu. Narzędziem, które w ulepszaniu procesów logistycznych odegrało niezwykle istotną rolę, są systemy zarządzania obiektami magazynowymi. Jak ich rola i zadania wpisują się w założenia japońskiego sposobu myślenia praktykowanego w coraz większej liczbie przedsiębiorstw?

Gwałtowny rozwój światowych gospodarek
w II połowie XX w. zaowocował powstaniem m.in. nowych systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Spory udział w ich rozwijaniu mieli Japończycy, a nowe koncepcje zarządzania stały się podstawą sukcesu japońskiej gospodarki. Z czego wynika to nowe podejście do problematyki? Zdaniem wielu specjalistów twórcze myślenie o zarządzaniu jest dziś niezbędne – bez niego coraz trudniej budować efektywne i elastyczne w działaniu przedsiębiorstwo. Wśród rozwiązań służących m.in. twórczemu doskonaleniu znaleźć dziś można filozofię kaizen.

 

Dr Arkadiusz Kawa
Katedra Logistyki i Transportu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Spoglądając w przyszłość
Wykorzystanie systemów IT w gospodarce magazynowej to nowe, duże możliwości. Po pierwsze, systemy te automatyzują pracę, przyspieszając realizację zadań i poprawiając efektywność. Po drugie, zmniejszają ryzyko pomyłek poprzez ograniczenie występowania błędów ludzkich. Po trzecie, pozwalają na zdalne przekazywanie informacji stanowiących często podstawę sprawnie podejmowanych decyzji menedżerskich. Systemy te umożliwiają optymalizowanie procesów zarówno w zakresie operacji magazynowych, jak i realizacji gospodarki zapasami. Zmniejszają się dzięki nim zarówno koszty gromadzenia, jak i utrzymania zapasów. 
Rozwiązania informatyczne dysponują zwykle rozbudowanymi systemami raportowania, umożliwiającymi selekcję danych – by pozyskać informacje o wynikach w wybranym przedziale czasu czy dla konkretnego pracownika. Dzięki systemom raportowania wiemy, co się działo w magazynie. W oparciu o te informacje możemy też wyznaczyć sobie konkretne cele na przyszłość i zadania do realizacji, jak chociażby ścieżki kompletacji, czyli trasy, po których poruszać powinny się wózki, by osiągały jak najwyższą wydajność. Po zintegrowaniu z oprogramowaniem przedsiębiorstwa (np. systemem ERP) możemy uzyskać także informacje z zakresu planowania potrzeb materiałowych.

 

identyfikacja korzyści


System magazynowy kontroluje trzy podstawowe procesy obiegu magazynowego: przejęcie, składowanie i wydanie. Na każdym z tych etapów w przypadku braku nadzoru elektronicznego dojść może do błędów i przekłamań. Na etapie przyjęcia towaru do magazynu i w przypadku użycia właściwie skonfigurowanego systemu możemy być pewni, że przyjęty zostanie właściwy towar, o odpowiedniej jakości (funkcja kontroli jakości) i z właściwą datą przydatności do spożycia (funkcja kontroli dat ważności). Funkcja nadzoru nad właściwym składowaniem towaru pomaga zachować większy porządek w magazynie, usprawnia kompletację, pomaga efektywniej gospodarować przestrzenią, wspomaga optymalizację pracy magazynierów. Wspomaganie wydań pozwala całkowicie wyeliminować błędne wysyłki, umożliwia lepiej zaplanować pakowanie i daje szansę na integrację sposobu etykietowania wysłanego towaru z odbiorcą. To tylko kilka argumentów przemawiających za stosowaniem systemów klasy WMS. Dopiero poznanie specyfiki danego magazynu pozwoli na pełniejszą identyfikację potencjalnych korzyści.

Jędrzej Iglewski
członek zarządu HIT-Kody Kreskowe

 

Czym jest kaizen?


Nazwa filozofii pochodzi od japońskich słów „kai”, czyli „zmiana”, i „zen”, czyli „dobry” lub „na lepsze”. „Dobra zmiana” czy „zmiana na lepsze” są istotą kaizen, tworząc ostatecznie proces składający się z wielu drobnych elementów, „ciągłych zmian na lepsze”, czyli „ciągłego doskonalenia”. Filozofia ta nieodłącznie związana jest z usprawnieniami dotyczącymi zarówno całych procesów, jak i realizacji prostych, pojedynczych czynności. Celowo używa się tu sformułowania „udoskonalenie” w miejscu modnej obecnie „optymalizacji” – ideą jest bowiem usprawnianie procesów nierzadko drobnymi, prostymi pomysłami, a te dotyczyć mogą najróżniejszych obszarów życia.
Produkcja masowa prowadzi do automatyzowania czynności wykonywanych przez pracowników. Wraz z tym pojawia się ryzyko, że poszczególne zadania na danym stanowisku pracy wykonywane będą bez zaangażowania, w sposób mało twórczy, mając na celu wyłącznie osiąganie maksymalnej wydajności. Takie podejście, oparte przede wszystkim na maksymalizacji wydajności, nie uwzględnia potencjału twórczego, jaki ma w sobie każdy zatrudniony. Filozofia kaizen stawia sobie za cel włączenie w proces usprawniania zadań każdego, kto realizuje zadania dla przedsiębiorstwa. Aby system  był maksymalnie wydajny, dotyczyć musi wszystkich osób zatrudnionych w firmie: od kadry zarządzającej aż po pracowników najniższego szczebla. Koncepcja kaizen opiera się na założeniu, że każdy pracownik sam może zgłaszać pomysły z zakresu usprawnienia pracy, bezpośrednio wpływając tym samym na poprawę efektywności . Takie „dokładanie cegiełek” w dłuższej perspektywie daje ogromne możliwości związane nie tylko z osiąganiem konkretnych oszczędności, ale też budowaniem przewagi konkurencyjnej czy tworzeniem wśród pracowników poczucia wspólnego budowania sukcesu firmy (sam pracownik staje się bowiem „elementem” całego procesu doskonalenia).
Usprawnienia dotyczyć mogą najróżniejszych obszarów, także prostych czynności, np. produkcyjnych. Dlaczego wejść  aż do najprostszych czynności i zaangażować  szeregowych pracowników? Bo to właśnie tutaj, na tym poziomie, kryją się źródła potencjalnych korzyści, a nikt lepiej nie będzie znał specyfiki pojedynczego miejsca pracy, związanych z nim problemów czy ograniczeń niż zatrudniony bezpośrednio na tym stanowisku pracownik. Usprawnienia dotyczyć mogą wielu obszarów: stosowanych narzędzi, organizacji stanowiska pracy czy sposobu wykonywania czynności. Z pozoru drobne udoskonalenia mogą dać znaczne oszczędności w realizacji konkretnych zadań, przekładając się na duże korzyści związane chociażby ze skróceniem czasu wykonywania czynności. W rozumieniu filozofii kaizen eliminować należy nie tylko straty finansowe. Źródłem niepotrzebnych i dających się wyeliminować strat mogą być też wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa. Bardzo ważnym elementem filozofii kaizen jest komunikacja z pracownikami. Szkolenia, odpowiedni sposób przekazywania informacji czy systemy premiowania pozwalające docenić zaangażowanie pracowników – to wszystko pozwala odnieść sukces przy wdrażaniu japońskiej filozofii w życie firmy.

Złote zasady kaizen


Rozwiązywanie problemu za pomocą zasad kaizen składa się z kilku etapów. Na początku trzeba zidentyfikować problem – usprawnienia wymagającego usprawnienia  czy miejsca, w którym marnowane są zasoby. Gdy pojawia się problem, należy poszukać dla niego rozwiązania – w sposób możliwie prosty, tani do wdrożenia, a jednocześnie twórczy. Rozwiązanie to jest szczegółowo analizowane. Dobrze wdrożone uspra...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy