Dołącz do czytelników
Brak wyników

Magazyn po dyplomie

Baza wiedzy | 14 czerwca 2021 | NR 1
0 102

Logistycy chcący kształcić się podyplomowo nie mogą narzekać na zakres oferty edukacyjnej zarówno państwowych, jak i prywatnych uczelni. Niestety pracownicy sektora logistyki magazynowej takiego komfortu nie mają. Studiów podyplomowych w tym kierunku jest jak na lekarstwo.

Przyczyny takiego stanu rzeczy należy doszukiwać się zapewne w specyfice zawodu logistyka magazynowego, która znacznie więcej czerpie z praktyki niż teorii, a tym samym wymyka się standardowemu podejściu naukowemu. Obsługa systemów magazynowych, nowe trendy w organizacji magazynów czy narzędzia codziennej pracy – wszystko to znacznie lepiej można przyswoić podczas specjalistycznych szkoleń niż podczas kilkumiesięcznych studiów.
Jest to tym bardziej zauważalne, że oferta szkoleniowa pod kątem logistyki magazynowej jest bardzo bogata, zarówno co do tematyki, jak i zasięgu geograficznego. Tymczasem studia podyplomowe w tym zakresie oferuje zaledwie kilka uczelni w Polsce, zdecydowana większość ogranicza się do elementów logistyki magazynowej w ramach programu studiów z szerzej rozumianej logistyki łańcucha dostaw czy logistyki przemysłowej.

Zarządzanie magazynem w Poznaniu…


Najpewniejszym kierunkiem dla osób chcących doskonalić się w zakresie logistyki magazynowej są specjalistyczne uczelnie logistyczne. Studia podyplomowe na kierunku zarządzanie magazynem oferuje poznańska Wyższa Szkoła Logistyki.
Studia obejmują spectrum problemów magazynowania w odniesieniu do zarządzania, procesów i operacji magazynowych, infrastruktury, technik informacyjnych i informatycznych oraz wielu innych zagadnień, których poznanie kształtuje sylwetkę zawodową specjalisty w zakresie zarządzania magazynem.
WSL kładzie nacisk na silny związek logistyki magazynowej z gospodarką zapasami, których przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności obejmujących różnorodne zagadnienia organizacyjne, techniczne i informatyczne dotyczące funkcjonowania magazynów. Podkreśla także zagadnienia dotyczące kosztów magazynowania, controllingu logistycznego, prawnych aspektów funkcjonowania magazynów i gospodarki magazynowej, a także problemy z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
Zespół wykładowców tworzą nauczyciele Wyższej Szkoły Logistyki łączący dydaktykę z pracami projektowymi i wdrożeniowymi oraz pracownicy naukowo-badawczy Instytutu Logistyki i Magazynowania, którzy są uznanymi w kraju i za granicą projektantami nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie magazynowania, technik automatycznej identyfikacji, magazynowych systemów informatycznych, infrastruktury magazynowej, urządzeń transportu wewnętrznego i innych aspektów pokrewnych.
Koszt podzielonych na dwa semestry i obejmujących 180 godzin studiów to 4200 zł. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

…i w innych miastach


Niestety kierunku stricte poświęconego logistyce magazynowej nie znajdziemy w ofercie innych polskich wyższych szkół specjalizujących się w logistyce. Znajdziemy je jednak na kilku innych uczelniach.
Pierwszą z nich jest Politechnika Warszawska, która prowadzi studia podyplomowe na kierunku zarządzanie transportem i magazynowaniem w systemach logistycznych. Celem studium jest nabycie przez studentów umiejętności kształtowania, wymiarowania i sterowania procesami transportowo-magazynowymi w systemach logistycznych. Przedmioty nauczane w studium obejmują m.in. wiedzę o systemach logistycznych, roli i miejscu transportu i magazynowania w tych systemach, kształtowaniu, wymiarowaniu i optymalizacji procesów przepływu ładunków i informacji, kształtowaniu przestrzennym układów transportowo-magazynowych i kształtowaniu kosztów (controlling), a także rynku usług transportowych, marketingu i prawie gospodarczym.
W programie obecnej edycji studium podane zostaną podstawy kształtowania centrów logistycznych oraz zasygnalizowanie zasady sporządzania audytu logistycznego. Zasady teoretyczne uzupełniane są przykładami analitycznymi i projektowymi sporządzanymi przez słuchaczy.
Podobnie jak na poznańskiej WSL studia trwają tu dwa semestry i obejmują 180 godzin zajęć. Koszt to 5 tys. zł.
Znacznie taniej, bo za 3,4 tys. zł, można odbyć studia podyplomowe na Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej. Kierunek logistyka składowania i magazynowania obejmuje 220 godzin zajęć podzielonych na dwa semestry.
Według uczelni absolwent kierunku będzie przygotowany do podejmowania wszechstronnych rodzajów działalności inżynierskiej i zarządzającej w sferze logistyki składowania i magazynowania, zwłaszcza w małych i średnich przedsiębiorstwach, bazach przeładunkowych, w zakładach przemysłowych w zakresie logistyki przepływu materiałów, składowania, zaopatrzenia i zbytu.
Studia obejmują zagadnienia strategii logistycznych, centrów logistycznych, technologii składowania i magazynowania, zintegrowanych systemów informatycznych w gospodarce magazynowej, logistyki odpadów, logistyki wysokiego składowania, logistyki terminali i punktów przeładunkowych, ubezpieczeń i procedur celnych, finansowania europrojektów logistycznych. Program studiów został opracowany i przewidziany dla osób posiadających podstawową (na poziomie szkoły wyższej) wiedzę z dziedziny szeroko pojętego transportu. Z tych względów wymogiem podstawowym podjęcia tych studiów jest posiadanie tytułu magistra inżyniera, magistra, inżyniera lub licencjata, najlepiej po kierunku studiów: transport, logistyka lub zarządzanie oraz posiadanie odpowiedniej praktyki w zawodach związanych z przedmiotem studiów.

Magazynowanie (tylko) w tytule?


W kilku...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy