Dołącz do czytelników
Brak wyników

Planowanie i obsługa zaopatrzenia produkcji w SAP ERP

Baza wiedzy | 23 czerwca 2021 | NR 2
0 164

Zapewnienie ciągłości i efektywnego przebiegu procesów produkcyjnych wymaga zapewnienia dostępności odpowiednich komponentów, we właściwym miejscu i czasie. System SAP ERP zawiera narzędzia umożliwiające skuteczną integrację funkcji logistycznych z planowaniem produkcji i tym samym sprawne planowanie i obsługę zaopatrzenia produkcji. W niniejszym artykule przedstawiam trzy etapy integracji procesów zaopatrzenia produkcji, od ręcznej obsługi aż po pełne wsparcie systemowe wszystkich etapów procesu.

Aby w pełni zrozumieć możliwości systemu SAP ERP w zakresie zaopatrzenia produkcji i dostępne warianty modelowania tego procesu, zacznijmy od przedstawienia struktur organizacyjnych (Rys. 1).
Kolorem niebieskim oznaczyłem obligatoryjne jednostki zarządzane w module Gospodarki Materiałowej (SAP MM – Materials Management), a kolorem zielonym – jednostki na poziomie modułu Gospodarki Magazynowej (SAP WM – Warehouse Management). Moduł SAP WM nie jest wymagany do obsługi procesów logistycznych, dlatego bardzo często nie jest uruchamiany w pierwszym etapie wdrożenia. Zapasy są zarządzane ilościowo i wartościowo na najwyższym poziomie zakładu. Również na tym poziomie odbywa się planowanie potrzeb materiałowych MRP. Poziom składu umożliwia ilościowy podział zapasów w zakładzie, ze względu na lokalizację lub przynależność organizacyjną. Przypisanie numeru magazynu włącza w składzie moduł SAP WM i umożliwia zarządzanie lokalizacjami magazynowymi. Lokalizacje są definiowane w ramach typu magazynu, np. obszaru składowania blokowego czy strefy regałowej. Specyficznym typem magazynu, w standardowej konfiguracji SAP o numerze 100, jest strefa zaopatrzenia produkcji.

 


Etap pierwszy – integracja ręczna


W zupełnie podstawowym wdrożeniu SAP ERP wystarczy pojedynczy skład w zakładzie, bez modułu WM. Zapasy znajdujące się w magazynie oraz te przekazane na produkcję są zarządzane w tym samym składzie. W systemie nie ma zatem informacji o stanach zapasu na produkcji. Całość procesu zaopatrzenia produkcji jest wtedy obsługiwana ręcznie – produkcja informuje magazyn o swoich potrzebach, a magazyn przekazuje komponenty, wszystko poza systemem. Jedynym usprawnieniem tego procesu jest wykorzystanie rozliczania wstecznego – podczas potwierdzania zleceń produkcyjnych następuje automatyczne księgowanie zużycia komponentów. Takie podejście umożliwia naturalnie operacyjne przeprowadzenie procesu zaopatrzenia produkcji i zużycia komponentów, jednak nie pozwala na jego planowanie i śledzenie realizacji.

 

 

Etap drugi – planowanie zaopatrzenia produkcji bez SAP WM


Bardziej zaawansowanym rozwiązaniem jest zastosowanie dwóch składów. Jeden modeluje obszar magazynu, drugi zaś obszar produkcji. Wydanie komponentów z magazynu na produkcję odbywa się przez przeksięgowanie zapasu między tymi składami. SAP wspiera planowanie tego procesu transakcją MF60. Ta transakcja ma bogaty ekran selekcji, umożliwia obsługę zaopatrzenia zarówno produkcji zleceniowej, procesowej, jak i zleceń planowanych (Rys. 2).
Transakcja bilansuje zapotrzebowania produkcyjne z zapasem dostępnym w składzie produkcyjnym. Rezultat jest prezentowany w formie listy, która zawiera wszystkie informacje potrzebne do zaplanowania zaopatrzenia produkcji (Rys. 3).
Górna część ekranu pokazuje sumaryczną listę zapotrzebowań na poziomie indeksów komponentów, a dolna – szczegółowe informacje o zleceniach produkcyjnych składających się na wybrane zapotrzebowanie. Wybranie przycisku „Propozycje uzupeł.” powoduje automatyczne obliczenie ilości potrzebnych na produkcji. Wynik można wydrukować jako listę pobrań i opcjonalnie zapisać w systemie w formie dokumentu rezerwacji. Rekomenduję używanie tej drugiej opcji, gdyż rezerwacja stanowi informację o już zaplanowanych wydaniach na produkcję. Następnie na podstawie wydrukowanej listy pobrań magazynierzy przesuwają komponenty na produkcję, a po zakończeniu tej operacji rejestrują w systemie przeksięgowanie między składem magazynowym i produkcyjnym. To przeksięgowanie może zostać zarejestrowane w referencji do wcześniej zapisanej rezerwacji. Służy do tego transakcja MF65.
Wykorzystanie transakcji MF60 znacząco usprawnia proces zaopatrzenia produkcji – system automatycznie wylicza zapotrzebowania produkcyjne, drukuje listę pobrań, planuje przesunięcie przy pomocy rezerwacji. Wadą tego rozwiązania jest brak możliwości śledzenia w systemie postępu realizacji procesu, gdyż rejestracja przeksięgowania między składami następuje od razu dla całego przesunięcia. Trudno tutaj również precyzyjnie monitorować zapas pod poszczególnymi stanowiskami roboczymi, gdyż zwykle skład produkcyjny odwzorowuje całość produkcji. 

 


Etap trzeci – pełna obsługa procesu w SAP WM


Najbardziej zaawansowany model zaopatrzenia produkcji wykorzystuje funkcjonalność modułu Gospodarki Magazynowej (SAP WM), czyli niebieskie i zielone struktury organizacyjne z pierwszego diagramu. Można tutaj, podobnie jak w pierwszym wariancie, wykorzystywać tylko jeden skład, choć nie jest to wymóg konieczny. Rozdział zapasu na część magazynową i produkcyjną jest przeprowadzany na poziomie typów magazynów. Zapas przesunięty na produkcję jest widoczny w typie magazynu 100.
 Określenie lokaliz...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy