Dołącz do czytelników
Brak wyników

Działanie w dobrej wierze

Baza wiedzy | 7 czerwca 2021 | NR 1
0 41

W każdym magazynie niezbędna jest równoczesna systematyczna i rzetelna kontrola legalności oraz stanu technicznego użytkowanych palet. Stąd też każdy użytkownik powinien czynić to zarówno na etapie nabywania palet ładunkowych, jak i w okresie ich eksploatacji.

 

Pracodawca chcąc pozostać w zgodzie z obowiązującymi przepisami, powinien wypełnić postanowienia:
— Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t,j. Dz. U. Nr 21 z 1998 r., poz. 94, z późniejszymi zmianami), w którego Dziale X nałożono na niego obowiązek utrzymywania maszyn i urządzeń w stanie zapewniającym bezpieczne warunki wykonywania pracy;
— Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26 z 2000 r., poz. 313, z późniejszymi zmianami), którego § 3.1 zobowiązuje go do stosowania odpowiednich rozwiązań technicznych i organizacyjnych zmierzających do wyeliminowania ręcznych prac transportowych.
Chcąc spełnić w praktyce wymagania rozporządzenia w procesach realizowanych w łańcuchach dostaw, konieczne jest wprowadzenie mechanizacji prac. Z całą pewnością w jej wprowadzeniu przydatne są urządzenia pomocnicze, do których zalicza się palety ładunkowe. Aby zaś spełnić wymagania ustawy, niezbędna jest równoczesna systematyczna i rzetelna kontrola legalności oraz stanu technicznego użytkowanych palet. Stąd też każdy użytkownik powinien czynić to zarówno na etapie nabywania palet ładunkowych, jak i w okresie ich eksploatacji.
Aktualnie wśród palet ładunkowych najbardziej rozpowszechnione są palety płaskie drewniane czterowejściowe o wymiarach płyty nośnej 800 mm x 
1200 mm, urządzenia wielokrotnego użytku. W odniesieniu do produkcji tego typu palet wymagania określone zostały w dokumentach:
 Karta Międzynarodowego Związku Kolejowego (Union Internationale des Chemins de fer — w skrócie UIC) UIC 435-2:2005 Standard of quality for 
a European flat wood pallet, with four entries and measuring 800 mm x 1200 mm, którą przedstawiono na rys. 1, przyjętą przez jednostki kolejowe oraz organizację European Pallet Association e. V. EPAL (Organizacja Paletowa EPAL), zrzeszone w UIC;
 Norma ustanowiona przez Europejski Komitet Normalizacyjny CEN (Comité Européen de Normalisation) EN 13698-1:2003 Pallet production specification — Part 1: Construction specification for 800 mm x 1200 mm flat wooden pallets, której odpowiednikiem w Polsce jest norma PN-EN 13698-1:2005 Wymagania dotyczące palet. Część 1: Wymagania produkcyjne dotyczące palet płaskich drewnianych o wymiarach 800 mm x 1200 mm, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny.
Palety ładunkowe typu EUR produkowane mogą być tylko przez firmy posiadające specjalną licencję nadaną przez jednostkę upoważnioną przez UIC. Aktualnie dominującą rolę w tym zakresie odgrywa European Pallet Association e. V. EPAL (Organizacja Paletowa EPAL), w Polsce Polski Komitet Narodowy EPAL (PKN EPAL). 

 

Rys. 1. Paleta ładunkowa płaska drewniana dwupłytowa czterowejściowa bez skrzydeł 800 mm x 1200 mm typu EUR
Źródło: Materiały informacyjne EPAL

 


Zgodnie z kartą UIC 435-2 powinny posiadać, na widocznych zewnętrznych płaszczyznach wsporników od strony podłużnych boków, wypalone następujące znaki:
 znak EUR w owalu na prawym wsporniku,
 cecha kolei na wsporniku lewym,
 cyfrowy lub literowy kod producenta 000-0-00, o wysokości 20 mm, na środkowym wsporniku, w którym poszczególne grupy oznaczają:
— pierwsza: oznaczenie producenta (cyfry lub litery),
— druga: ostatnia cyfra roku produkcji,
— trzecia: miesiąc produkcji.
Znaki na paletach typu EUR są prawnie zastrzeżone i chronione, a ich jakość powinna być zachowana niezależnie od miejsca wyprodukowania. 

 

Rys. 2. Oznaczenia palet ładunkowych typu EUR stosowane przez EPAL w Polsce: 
a) oznaczenie na lewym wsporniku palety, b) oznaczenie na środkowym wsporniku palety, c) zbliżenie na klamrę i gwóźdź oznaczenia autentyczności naprawy palety, d) oznaczenie na prawym wsporniku palety, e) żółta klamra (zszywka) I poziomu kontroli, f) czarna klamra (zszywka) II poziomu kontroli, g) unikalne dwuliterowe oznaczenie atestu na główkach gwoździ, h) znak spełnienia standardu ISPM 15 stosowany po 31.08.2010 r.


W tym momencie należy wspomnieć o Ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003, poz. 1117, z późniejszymi zmianami), w myśl postanowień której każdy, kto wprowadzenia do obrotu towary, w tym przypadku palety oznaczone prawnie chronionym znakiem towarowym, którego nie ma prawa używać lub dokonuje obrotu paletami oznaczonymi takimi znakami, narusza prawo, w związku z tym może być ścigany.
EPAL w celu podwyższenia sprawdzalności autentyczności produkowanych palet typu EUR wprowadził dodatkowe oznakowanie. Palet typu EUR, wyprodukowane w Polsce oznaczane są wg systemu EPAL i posiadają oznaczenia przedstawione na rys. 2. Oznaczenia palet ładunkowych płaskich typu EUR wg systemu EPAL zestawiono w tablicy 1. Legalnie w obrocie występują również palety wyprodukowane ze znakami kolei przedstawionymi w tablicy 2.
Kryteria oceny stanu stosowanych w obrocie palet ładunkowych płaskich drewnianych typu EUR o wymi...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy