Dołącz do czytelników
Brak wyników

Lista kontrolna

Baza wiedzy | 14 września 2021 | NR 2
0 56

Czy podjęliśmy wszystkie potrzebne działania dotyczące ochrony pracowników magazynu przed zakażeniem w czasie epidemii? Sprawdzając najlepsze praktyki, zebraliśmy listę działań, które warto podjąć w obecnej sytuacji.

PRACOWNICY STACJONARNI


Każdy pracownik powinien poznać nowe zasady bezpieczeństwa ustalone w regulaminie obiektu dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19. W tym celu należy przeprowadzić akcję informacyjną w zakresie obowiązujących procedur sanitarnych i zapewniać stałe wsparcie informacyjne w zakresie potencjalnych zagrożeń i sposobu postępowania w przypadku możliwości lub podejrzenia zarażenia się wirusem. Pracownicy mogą zostać formalnie zobowiązani do złożenia oświadczeń dotyczących działań i procedur obowiązujących w obiekcie, mających na celu ograniczenie ryzyka zakażenia się wirusem.
W przypadku centrów dystrybucyjnych/magazynów podstawowym działaniem jest wydzielenie stref, w których mogą przebywać tylko pracownicy magazynowi, pracownicy biurowi, kierowcy oraz osoby z zewnątrz. Szczególną uwagę należy zwrócić na strefy potencjalnie wspólne, jak ciągi komunikacyjne i pomieszczenia socjalne. W miarę możliwości należy je odseparować, by ograniczyć liczbę kontaktów. 


Wejście pracowników do magazynu
 • Przed obiektem obowiązuje zasada dystansu społecznego – zachowania odległości pomiędzy pracownikami (1,5-2 m). Przed wejściem do magazynu i po wyjściu należy zobowiązać pracowników do umycia rąk wodą z mydłem lub zdezynfekowania dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). 
 • Na początku każdej zmiany warto sprawdzać temperaturę ciała pracowników termometrami bezdotykowymi. 
 • W widocznych miejscach wskazane jest umieszczenie dozowników z płynem odkażającym, które będą regularnie napełniane. Podobnie należy sprawdzać i uzupełniać zapasy mydła. W dużych obiektach można wywiesić mapkę, gdzie można znaleźć płyny dezynfekujące.
 • Należy wywiesić w widocznych miejscach informacje, jak skutecznie myć ręce. W tym celu można wykorzystać grafikę dostępną na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
Zmiany w magazynie
 • Podczas zmian w magazynie należy zapewnić wystarczającą ilość czasu na przerwy pomiędzy zmianami (długość uzależniona od liczby pracowników na zmianach), aby maksymalnie ograniczyć kontakt pomiędzy poszczególnymi zmianami.
 • Pamiętając o zaleceniu zachowania odległości 1-1,5 m pomiędzy osobami w zależności od wielkości pomieszczenia (szatni), należy wprowadzić sekwencyjne zmiany. W szatni może przebywać tylko tyle osób, by zachować bezpieczny dystans.
 • W kantynach pracowniczych należy wyznaczyć godziny na lunch z podziałem na odpowiednią do pomieszczenia liczbę pracowników przebywających w pomieszczeniu podczas lunchu. Trzeba przeorganizować układ stołów w taki sposób, by pracownicy znajdowali się w zalecanej odległości. Jeśli ilość miejsca w kantynie jest niewystarczająca – można zaadoptować tymczasowo inne dostępne pomieszczenia na miejsca spożywania posiłku. 
Współpraca z kierowcami i osobami z zewnątrz
 • Należy wyraźnie wydzielić strefy, w których mogą przebywać kierowcy. 
 • Kierowcy powinni zostać zobowiązani do noszenia rękawic i masek. W przypadku ich braku należy im je udostępnić. 
 • W przypadku, jeśli kierowca nie może być obecny przy załadunku i rozładunku, należy umieścić odpowiednią adnotację w dokumentach przewozowych CMR.
 • W poczekalni dla kierowców należy umieścić informację o zachowaniu bezpiecznej odległości 1,5-2 m i oznaczyć miejsca do siedzenia.
 • O ile to możliwe, stosować pleksi lub folie ochronne jako barierę w kontakcie z kierowcami i osobami z zewnątrz. 
 • W przypadku przekazywania dokumentów trzeba stosować środki ochrony (maseczki ochronne, przyłbice i rękawiczki jednorazowe) i regularnie myć ręce.
 • Należy zminimalizować dostęp osób trzecich poza kierowcami do niezbędnego minimum i wyznaczonych stref. 
 • Należy zapewnić kierowcom dostęp do toalet oraz środków higienicznych (mydło, środki dezynfekujące). Jeśli nie ma takiej możliwości w obiekcie, należy zapewnić toalety mobilne. 
Dezynfekcja magazynu
 • W magazynie należy zapewnić regularną dezynfekcję miejsc pracy. Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, skanery, terminale, panele sterownicze, wózki), muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem. Szczególnie dotyczy to narzędzi wykorzystywanych przez więcej niż jednego pracownika. 
 • Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem.

 

 

PRACOWNICY ZDALNI

Podstawowym zaleceniem w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzenia się koronawirusa jest ograniczenie liczby kontaktów fizycznych. Dlatego rekomendowane jest przejście na pracę zdalną. Poniższa lista kontrolna może wspomóc codzienne decyzje związane z pracą w logistyce.

Kontakt bezpośredni
 • Pracownicy, którzy nie mogą pracować zdalnie, bezwzględnie powinni przestrzegać utrzymania odległości do innych pracowników (1,5-2 m) oraz zasad higieny (mycie rąk, dezynfekcja stanowisk pracy i używanego sprzętu, stosowanie środków ochrony: maseczek i rękawiczek jednorazowych).
 • W przypadku, kiedy nie ma możliwości pracy zdalnej dla wszystkich pracowników jednocześnie, można zastosować tzw. system rotacyjny w celu zminimalizowania kontaktów pomiędzy pracownikami, zapewniający jednocześnie ciągłość operacji administracyjnych. 
 • Jakiekolwiek objawy choroby (podwyższona temperatura, suchy kaszel, zmęczenie, trudności z oddychaniem) powinny być zgłoszone przełożonemu, a osoby z objawami chorobowymi powinny pozostać...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy