Dołącz do czytelników
Brak wyników

STRATEGIE MAGAZYNOWE

20 grudnia 2021

NR 6 (Grudzień 2021)

Train the Trainer. Jak tworzyć wewnątrzfirmowy zespół ekspertów do szkoleń pracowników z zakresu automatyki magazynowej?

0 131

Automatyzacja procesów, zarówno w nowych, jak i już istniejących magazynach, umożliwia zwiększenie wydajności i podniesienie szans na poprawę jakości. Reorganizacja procesów magazynowych i zastosowanie nowoczesnych technologii często stwarza wyzwanie dla obsługi i weryfikuje umiejętności kadry. Aby magazyn mógł pracować efektywnie, pracownicy muszą zrozumieć działanie technologii, jak i proces, w którym biorą udział. To człowiek obsługuje i kontroluje maszyny, aby działały w prawidłowy sposób.

Coraz częściej kandydat na magazyniera powinien mieć w swoim CV nie tylko umiejętności manualne czy siłę fizyczną, ale również wykształcenie i kompetencje związane z obsługą zaawansowanego technologicznie wyposażenia. Kompetencje te najczęściej można zbudować dopiero w konkretnym obiekcie z konkretnym wyposażeniem. Stąd rodzi się potrzeba szkoleń pracowników. Pracodawcy potrzebują personelu doświadczonego i zależy im, aby nowe osoby mogły zostać wyszkolone w prawidłowy sposób. Nie jest jednak prostym zadaniem utrzymać poziom wiedzy, ponieważ w magazynach występuje częsta rotacja personelu ze względu na niedobór pracowników, szczególnie w gęstych aglomeracjach. Nowe osoby na stanowiskach trzeba szkolić w szybki i skuteczny sposób, aby utrzymywać wysoką wydajność pracy. 

Jak do tego podejść? 

Dobrą i sprawdzoną praktyką jest model Train the Trainer (skrót. TTT), czyli szkolenie osób, które mogą przekazywać wiedzę dalej do szerszego grona pracowników w efektywny sposób. Model ten wykorzystuje analizę procesu uczenia się przeprowadzoną przez psychologa Abrahama Maslowa, który stwierdził, że poziom przyswajania wiedzy zależy od poziomu zadowolenia z procesu nauki, zarówno przez nauczyciela (trenera), jak i uczniów (pracowników). 
Szkolenie TTT doskonale nadaje się do szybkiego rozpowszechniania określonych informacji, ponieważ można porównać jego działanie do multiplikatora, gdzie trener, ekspert merytoryczny, szkoli innych pracowników. Często są to nowe osoby, ale szkolona może być też stała kadra do pracy w nowych obszarach magazynu. Trenerzy sami są zaangażowani w operacje magazynowe, ponieważ często nie muszą prowadzić szkoleń na pełny etat. Mają więc doświadczenie w praktyce, co czyni z nich jeszcze lepszych fachowców. Są oni często liderami zespołów i mają świadomość, czym różnią się oczekiwania od obydwu tych funkcji. Zdają sobie sprawę, że odpowiednie zachowanie zależy od sytuacji, wiedzą, jak postępować w przypadku wystąpienia znanych im błędów i znają procedurę postępowania z błędami wcześniej nieznanymi. Multiplikatorzy znają uzgodnione kanały informacyjne i komunikacyjne oraz wiedzą, jak z nich korzystać w danym środowisku. Dla każdej firmy szkolenie trenerów jest opracowywane na podstawie wyników spotkania inaugurującego i zgodnie ze zrównoważonym podejściem uczenia się, które określa odpowiednie grupy docelowe, cele i treści szkolenia, metodologię i dydaktykę oraz zasoby i media. Metoda ta ma wyraźne zalety w stosunku do innych modeli szkoleniowych, ponieważ uczestnicy zazwyczaj uczą się szybciej i lepiej zachowują informacje w porównaniu z innymi metodami nauczania. Programy wykorzystujące ten model są zwięzłe i dostosowane czasowo do indywidualnych potrzeb magazynu. Może to trwać od kilku dni do kilku tygodni czasu szkolenia trenerów. Szkolenie TTT jest opracowywane w ścisłej współpracy z odpowiednimi osobami odpowiedzialnymi za procesy, a dokumenty szkoleniowe dla określonej grupy docelowej są tworzone równocześnie z opracowywaną koncepcją szkolenia. Skuteczne szkolenie powiązuje części teoretyczne z praktyką, tak dzieje się też w przypadku TTT. Wszystkie obszary szkoleń zostaną najpierw przedstawiane w formie wykładu, prac grupowych lub gier. Angażując uczniów do aktywnego uczestnictwa, zwiększamy ich motywację do nauki często nowych tematów, a równocześnie uzyskamy lepsze efekty naukowe. Część praktyczna daje uczniom możliwość ugruntowania świeżo uzyskanej wiedzy. W celu najlepszego przygotowania przyszłych trenerów do swoich zadań przekazywana jest nie tylko wiedza ścisła powiązana z daną operacją w magazynie lub centrum dystrybucyjnym. Istotne jest też, aby szkoleniowcy mieli odpowiednie kwalifikacje w technikach prezentacyjnych oraz w umiejętnościach miękkich. Dobry trener nie tylko wie, o czym mówi, ale również potrafi swoją wiedzę w odpowiedni sposób przekazać oraz reagować na potrzeby swoich uczniów i motywować ich do nowych zadań. Z jakich zatem obszarów tematycznych składa się takie szkolenie? 

Wiedza techniczna

Pierwszym i głównym obszarem tematycznym jest ścisła, fachowa wiedza techniczna na temat procesów, których będzie uczył, aby w razie pytań potrafił udzielić wyczerpującej odpowiedzi. Trener musi więc wiedzieć, o czym mówi, znać procesy holistycznie, po trochę z każdego obszaru pracy magazynu. Rozumie on wtedy, jakie skutki mogą mieć czynności wykonane w innych działach na jego obszar pracy. Zakres wiedzy powinien być jak najszerszy również ze tego powodu, że duża liczba osób szkolonych oznacza wiele możliwych pytań. 

Kompetencje miękkie

Równie ważnym obszarem umiejętności są kompetencje socjalne, czyli tzw. umiejętności miękkie. Są to cechy oraz umiejętności społeczne, które warunkują to, jak dana osoba się zachowuje, integruje z innymi ludźmi czy też organizuje swoją pracę. Z jednej strony ten obszar stanowi duże wyzwanie dla procesu szkolenia, ponieważ bardziej związany jest on ze zdolnościami osobistymi i interpersonalnymi przyszłych multiplikatorów. Z drugiej jednak strony często obserwujemy znaczne postępy podczas szkolenia, a osoby na początku nieśmiałe odkrywają w sobie duży potencjał oraz umiejętności przekazywania informacji i budowania autorytetu. Te osoby radzą sobie świetnie z nową rolą. W modelu Train the Trainer podczas rozwijania umiejętności szkoleniowych główny nacisk kładzie się właśnie na te umiejętności i obowiązki interpersonalne. Podczas tego procesu wstępnie doprecyzowywane są zadania i role przyszłych trenerów. Szkolenie w tym zakresie obejmuje również:

  • komunikację (zasady informacji zwrotnych, mowa ciała, komunikacja niewerbalna itp.);
  • rozwój jednostki szkoleniowej; radzenie sobie z trudnymi sytuacjami oraz uczestnikami podczas spotk...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy