Dołącz do czytelników
Brak wyników

ENERGIA I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

15 lipca 2021

NR 6 (Grudzień 2011)

Zielone obowiązkowe
Co zmieni dyrektywa 2010/31/UE w branży magazynowej?

0 174

W roku 2012 Polska, podobnie jak inne kraje unijne, musi opublikować
przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne do dyrektywy unijnej
w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, przez co stosowanie
proekologicznych technologii stanie się w magazynach standardem. Co jednak
nie znaczy, że nie są one już wdrażane – wręcz przeciwnie.

Rozwój budownictwa wiąże się z ryzykiem, że nie tylko nie uda się ograniczyć energochłonności obiektów budowlanych, ale zużycie energii w tym sektorze będzie po prostu rosło. Ratunkiem ma być dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2010/31/UE z 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Wcześniej kwestie związane z energochłonnością regulowała dyrektywa 2002/91/WE z 16 grudnia 2002 r. Od jej publikacji minęło już kilka lat, a wraz z postępem technicznym i zmieniającymi się realiami gospodarczymi konieczna stała się jej aktualizacja. Patrząc na to z perspektywy UE, jest to jeden ze sposobów na relizację podjętych zobowiązań. – Czterdziestoprocentowe zużycie całkowitego poboru energii w Europie generowane tylko przez budynki oraz zobowiązania UE z Kioto dotyczą zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 8% w stosunku do poziomów emisji z roku 1990. To musiało prowadzić do ustalenia realnych planów obniżenia emisji gazów cieplarnianych i wypełnienia zobowiązań z Kioto – mówi Robert Dobrzycki, partner zarządzający na Europę Środkowo-Wschodnią Panattoni Europe.

 

„Niemal zero”, czyli ile?

Dyrektywa wprowadza m.in. nowe rozwiązania w zakresie ustalania minimalnych wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej budynków. Aby efektywnie zarządzać energią, konieczne jest wprowadzenie w życie przepisów i planów o oddziaływaniu krajowym. Dyrektywa nie określa bowiem konkretnych wartości liczbowych dotyczących pożądanego poziomu zużycia energii. Co więc nowe przepisy oznaczają dla inwestorów? W przypadku budynków nowych konieczne będzie „rozważenie” takich inwestycji, jak odnawialne źródła energii, kogeneracja czy pompy ciepła pod względem dostępności środowiskowej czy technicznej. W przypadku budynków już istniejących należy podejmować takie decyzje, by przy okazji renowacji charakterystyka budynku (lub jego części) była poprawiana w taki sposób, by mógł on spełniać nowe wymagania – o ile jest to uzasadnione technicznie, funkcjonalnie czy ekonomicznie. Dyrektywa wprowadza pojęcie budynków „o niemal zerowym zużyciu energii”. Jednocześnie pojawia się w niej zapis, że państwa członkowskie doprowadzić mają do takiej sytuacji, by „do dnia 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii”. Jeszcze ostrzejsze wymagania nałożono na obiekty zajmowane przez władze publiczne (lub będące ich własnością), skracając im termin wdrożenia regulacji o dwa lata (czyli do końca 2018 r.). Kiedy wejdą w życie nowe przepisy? Do dnia 9 lipca 2012 r. państwa członkowskie opublikować mają przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne. Część z nich wejdzie w życie najpóźniej od dnia 9 stycznia 2013 r., inne (w tym te, które dotyczą wymagań minimalnych dotyczących charakterystyki energetycznej i jej obliczania, przeglądów ogrzewania czy klimatyzacji w ujęciu budynków niezajmowanych przez władze publiczne) – najpóźniej od 9 lipca 2013 r.

 

Magazyny będą oszczędniejsze

Nowa dyrektywa oznacza konkretne zadania dla branży magazynowej. Coraz więcej firm logistycznych już dziś inwestuje w rozwiązania proekologiczne, kierując się nie tylko kwestiami środowiskowymi, ale także chęcią obniżania poziomu zużycia energii. Jest to także sposób „obrony” przed ciągle rosnącymi kosztami zakupu pal iw, energi i elektrycznej czy cieplnej. Nowe przepisy sprawią, że wdrażanie rozwiązań pozwalających na obniżenie poziomu zużycia energii stanie się koniecznością. Tego typu rozwiązania pojawiają się już w obiektach magazynowych, coraz częściej jest także możliwe wyliczenie konkretnych oszczędności. – Dla przykładu: wykorzystanie przestarzałych rozwiązań i praktyk w kwestii oświetlenia może spowodować wzrost nawet o 70% rocznego zużycia energii elektrycznej. Z kolei zastosowanie naturalnego oświetlenia, instalacji czujników natężenia światła słonecznego i ruchu oraz oświetlenia wysokowydajnego może przyczynić się do oszczędzania energii elektrycznej przeznaczonej na potrzeby oświetleniowe w granicach 30%-70% – tłumaczy Robert Dobrzycki.

 

Rynek jest przygotowany

Na rynku pojawiają się już pierwsze inwestyc...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy