Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autorska na skalę europejską automatyzacja z wyzwaniami

Baza wiedzy | 15 września 2021 | NR 3
0 135

Przyczyna automatyzacji jest zawsze niezmienna – konieczność nadążania przez logistykę za dynamicznym rozwojem sieci oraz konieczność sprostania coraz trudniejszemu rynkowi pracy, a co za tym idzie – zwiększenia produktywności oraz redukcji kosztów. Bez wątpienia w bogatej historii automatyzacji procesów w centrum dystrybucyjnym Rossmanna projekt automatycznego magazynu wysyłkowego okazał się najbardziej skomplikowany, przysporzył całemu zespołowi projektowemu najwięcej wyzwań i zagadnień do rozwiązania. W wielu aspektach magazyn wysyłkowy jest autorskim konceptem zespołu projektowego i ciężko odnaleźć benchmark we wdrożonych projektach w Europie. Projekt okazał się wyzwaniem zarówno dla nas – zespołu Rossmann – jak i dla dostawcy samej automatyki – Aberle GmbH, dla którego wiele elementów systemu i jego konfiguracja były czymś nowym.

Od koncepcji do przetargów


Początek zaawansowanych prac nad projektem sięga początku 2016 r., kiedy ruszyły prace analityczno-koncepcyjne. I tu pojawiło się pierwsze duże wyzwanie – zderzenie wstępnych projektów z zaplanowanym budżetem na zadanie. Prowadziło to do wielokrotnych zmian i modyfikacji wstępnych projektów. Istniała także konieczność rezygnacji z niektórych wstępnie planowanych funkcjonalności. Równocześnie na rynku dostawców logistycznych poszukiwaliśmy rozwiązań, które mogłyby ograniczyć koszty przy zachowaniu pełnych funkcjonalności. Nie obyło się bez testowania prototypów, wielu wizyt referencyjnych i rozmów z dostawcami. Rok 2017 to poszukiwanie firm chętnych na realizację projektu i rozpoczęcie przetargów. Złożoność i niesztampowość projektu, a także mnogość zleceń dla dostawców spowodowały, że lista firm gotowych podjąć się realizacji projektu była krótka. Ponadto nie wszystkie zaproponowane rozwiązania na starcie spełniały nasze oczekiwania. Musiało to skutkować dalszymi zmianami koncepcji, aby zachować kluczowe funkcjonalności. 

 


Jak ma funkcjonować automatyka i systemy?


Kolejne miesiące trwało tworzenie szczegółowych wymagań funkcjonalnych dla nowej automatyki. Był to bardzo ciekawy, twórczy etap. Funkcjonalności w wielu aspektach były tworzone od podstaw.
Dodatkowym czynnikiem mocno komplikującym proces był fakt, że nowa automatyka musiała być zintegrowana z wieloma systemami wewnętrznymi Rossmanna (WMS, ERP, TMS, systemami księgowymi), nowo powstającym systemem kontroli wysyłki opartym na RFID oraz już istniejącą infrastrukturą automatyczną. Ta faza uruchomiła kilka innych dużych projektów wewnętrznych, a niektóre aplikacje wewnętrzne musiały zostać gruntownie przebudowane lub nawet stworzone od podstaw.
Prace projektowe polegały również na konsultacji z pracownikami wielu działów Rossmann zajmujących się na co dzień wysyłką towarów do naszych sklepów w celu zebrania wstępnych założeń do funkcjonalności i interfejsów w systemach oraz pracownikami w magazynie pod kątem funkcjonalności stacji roboczych w ergonomiczny i wydajny sposób.

 

Cele budowy magazynu wysyłkowego

Cele podstawowe projektu:

  • wspomaganie automatyczne obszaru przygotowania gotowych jednostek wysyłkowych do wysyłki do sklepów oraz do magazynów regionalnych celem cross-dockingu,
  • sprostanie zwiększonemu zapotrzebowaniu na powierzchnię wysyłkową w związku z rozwojem sieci (ok. 100 nowych drogerii rocznie, obecnie blisko 1500 drogerii w całej Polsce).

Cele dodatkowe projektu:

  • automatyzacja procesu sortowania i układania gotowych pojemników wysyłkowych z miniload,
  • wspomaganie automatyczne procesu kompletacji towarów objętościowych (produkty papierowe – ręczniki, papier toaletowy) na górze jednostek wysyłkowych; w nomenklaturze wewnętrznej funkcjonalność ta zwana jest PNG – Papier Na Górę,
  • automatyzacja transportu wewnątrzzakładowego dla jednostek wysyłkowych,
  • wprowadzenie nowych jednostek wysyłkowych celem ograniczenia kosztów transportu,
  • uszczelnienie kontroli procesu załadunków za pomocą RFID oraz procesów ewidencji obrotu towarem pomiędzy magazynem a sklepami,
  • usprawnienie załadunków pojazdów dwupokładowych double-deck.


Kolejnym krokiem był opis funkcjonalności w nowo projektowanym systemie MFC i co za tym idzie – w systemie WMS. Były to kilkudniowe, wielogodzinne spotkania z dostawcami systemów – przede wszystkim Aberle GmbH, w czasie których wspólnie tworzyliśmy opisy funkcjonalności od strony systemowej na dość dużym poziomie szczegółowości – nie tylko dla nas ten projekt był czymś nowym, ale również dostawcy musieli mierzyć się z rozwiązaniami, których do tej pory nie projektowali. Spotkania z dostawcami były organizowane oddzielnie i wspólnie. To umożliwiło zdecydowanie lepszą integrację systemów i zaprojektowanie wymiany potrzebnych informacji, a także dostosowanie funkcjonalności w obu systemach do potrzeb drugiej strony. Dzięki temu wypracowany został dużo lepszy podział odpowiedzialności – wielokrotnie udało się w szybki sposób uzupełnić luki jednego systemu drugim.

Widok na instalację EBB – wózków transferowych pomiędzy przedstrefą i magazynem wysyłkowym
Strefa załadunku realizowanego przez kierowców – nad bramami anteny systemu RFID, które kontrolują przepływ kontenerów podczas załadunku
Strefa serwisowa wózków EBB i widok na regał magazynowy dla kontenerów obsługiwany przez układnice magazynowe
Strefa oczekiwania dla wózków EBB – w środku miejsce wjazdu kontenerów z windy na wózki 


Kolejny krok to przebudowa istniejącego systemu TMS pod kątem dostosowania do automatycznego magazynu wysyłkowego – nowe funkcjonalności, komunikacja z systemami zewnętrznymi, większa automatyzacja w komunikacji pomiędzy naszym Działem Transportu a spedytorami. W czasie prac liczba zmian była tak duża, że w pewnym momencie podjęliśmy decyzję o napisaniu systemu od nowa. Zostawiliśmy tylko kilka głównych algorytmów, w których zmiany nie były konieczne lub wymagały tylko drobnych korekt i na tej bazie zaczęliśmy projektować nowy system. Oczywiście wiązało się to z wydłużeniem prac wewnętrznych, ale finalnie dostaliśmy nowy produkt, który jest bardziej intuicyjny w obsłudze, a przede wszystkim zapewnia szybką aktualizację informacji o trasach. To w przypadku automatyki jest niezbędne. 
Automatyczny magazyn wysyłkowy i wprowadzony system RFID dał nam szanse jeszcze lepiej kontrolować przepływ jednostek wysyłkowych. Dzięki dokładniejszemu śledzeniu jednostek wyeliminowaliśmy 96% błędów związanych z ich obsługą w trakcie załadunku manualnego. Przy okazji stworzyliśmy system informacji dla kierowców, który prowadzi ich krok po kroku od samego wjazdu na teren firmy aż do dotarcia do bramy wyjazdowej – udział naszych pracowników jest ograniczony do absolutnego minimum. 

Instalacja Przedstrefy – widok na maszyny foliujące PNG 
Przedstrefa – miejsce, gdzie kontenery trafiają do systemu, w tle po prawej: sekwencjoner dla pojemników transportowych 
Stanowiska rozładunku PNG – papier z nośników EUR rozkładany jest na pojedyncze opakowania i przesyłany przenośnikami do magazynu buforowego PNG
Przedstrefa – maszyna foliuje papier umieszczony na kontenerze wysyłkowym
Sparowane kontenery z artykułami oczekujące na wjazd na wózki pętli EBB


Wyzwania integracji


Równie dużym wyzwaniem jak zaprojektowanie funkcjonalności poszczególnych systemów (automatycznych, IT) było stworzenie połączenia tych systemów. Konieczne było przekazywanie danych między wieloma systemami i zapewnienie ciągłości pracy w przypadku awarii jednego z nich. W ten sposób powstała konieczność utworzenia sieci połączeń i zapewnienie spójności danych w każdym z nich.Ponieważ sam projekt był dość mocno rozciągnięty w czasie, wszelkie zmiany w systemach musiały uwzględniać prowadzone równolegle projekty, jak i zmiany procesowe i biznesowe (nie tylko w obszarze logistyki). Dzięki zespołowi projektowemu szybko mogliśmy dostosowywać systemy do koniecznych zmian, co finalnie doprowadziło nas do zaprojektowania bardziej elastycznych rozwiązań.


Rośnie obiekt


Równocześnie z tworzeniem dokumentacji rozpoczęła się faza budowy. Duża część instalacji powstawała w istniejącym ma...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy