Dołącz do czytelników
Brak wyników

Teoretyczne założenia do systemu licencjonowania pracowników

Baza wiedzy | 14 września 2021 | NR 2
0 53

Od wielu lat firmy starają się opracować sprawiedliwy, efektywny i motywujący pracowników system wynagrodzeń. Na jednej szali mamy aspekty jakościowe, na drugiej natomiast wydajność procesów. Opisany w artykule system licencjonowania jest odpowiedzią na oczekiwania pracowników i pracodawców. W uczciwy sposób podchodzi do kwestii wynagradzania i motywowania pracowników za podnoszenie kompetencji, które z kolei pozwalają pracodawcy zwiększać efektywność procesową.

Projekt przyznawania licencji ma na celu ustandaryzowanie i ujednolicenie stawek podstawowych wynagrodzenia w zależności od umiejętności oraz stażu pracy pracowników szeregowych centrum logistycznego przedsiębiorstwa, a także jasną i pełną klasyfikację tych umiejętności.
Zmienne ustalone na dzień rozpoczęcia projektu powinny być ustalone przez grupę roboczą centrum logistycznego (dyrektor logistyki, kierownicy operacyjni, przedstawiciel biura magazynu) przed wdrożeniem projektu oraz weryfikowane przed rozpoczęciem każdego kolejnego procesu licencyjnego, a także w przypadku wystąpienia innych czynników zewnętrznych. W szczególności takich, które wpływają na poziom wynagrodzeń w bezpośrednim otoczeniu centrum logistycznego.
Ze względu na dużą gradację stawek podstawowych wynagrodzenia we wszystkich strefach centrum logistycznego egzaminy licencyjne obligatoryjne (mające na celu poświadczenie licencjami umiejętności pracowników na dzień rozpoczęcia projektu) nie będą wykorzystywać ustalonej puli licencji dla każdej ze stref. 
Z dniem wejścia w życie projektu w pierwszej kolejności zorganizowane zostaną egzaminy obligatoryjne dla wszystkich pracowników, których stawki wynagrodzenia podstawowego są wyższe od tych wynikających z założeń projektowych. Egzaminy na licencje obligatoryjne zostaną zorganizowane w strefach, w których uzyskanie takich licencji zadeklarują zobligowani pracownicy. 
Grupa robocza centrum logistycznego (dyrektor logistyki, kierownicy operacyjni, biuro magazynu) nie będzie ingerowała w wybory egzaminów licencyjnych pracowników centrum logistycznego, którzy zostaną do tego zobligowani po wdrożeniu projektu.
Po zakończeniu wszystkich egzaminów obligatoryjnych nastąpi merytoryczne podsumowanie oraz ocena projektu przy udziale kierowników stref, dyrektora logistyki, kierowników operacyjnych, biura magazynu. W razie konieczności zostaną wprowadzone zmiany lub modyfikacje w projekcie.
 

Cykl artykułów

Od bieżącego wydania „Nowoczesnego Magazynu” rozpoczynamy cykl artykułów na temat autorskiego systemu premiowania skorelowanego z lokalnymi KPI’s, który został zastosowany w centrum logistycznym zatrudniającym ok. 350 osób. W bieżącym wydaniu autor przedstawia teoretyczne założenia do systemu licencjonowania pracowników – opisuje system, zasady obowiązujące przy zdawaniu licencji i algorytmy zastosowane w systemie premiowania. W kolejnym wydaniu omówi egzaminy teoretyczne i praktyczne dla pracowników w ramach systemu licencjonowania („Nowoczesny Magazyn” 3/2020). Cykl zamknie artykuł na temat rozwoju systemu licencjonowania w przyszłości („Nowoczesny Magazyn” 4/2020).

Zasady obowiązujące przy zdawaniu licencji

Na dzień rozpoczęcia projektu ustalono następujące stawki:


Podstawowa stawka wynagrodzenia na strefach:

 

  • Strefa 1 – 2500 PLN brutto
  • Strefa 2 – 2300 PLN brutto
  • Strefa 3 – 2300 PLN brutto
  • Strefa 4 – 2300 PLN brutto
  • Strefa 5 – 2200 PLN brutto
Dodatek za staż pracy:
  • Po 3 latach – 300 PLN
  • Po 6 latach – 300 PLN 
  • (w sumie po 6 latach 600 PLN)
Dodatek za zdanie egzaminu licencyjnego:
  • 200 PLN 

 

W pierwszej kolejności do zdania egzaminów zostaną wytypowane osoby, które po weryfikacji stawek bazowych na dzień startu projektu mają wyższe stawki, niż wynikałoby to z założeń projektu licencji.
Weryfikacja stawek pracowników oraz konieczność zdawania obligatoryjnych licencji będą nadzorowane przez kierowników operacyjnych przy wsparciu biura magazynu. Plik z niezbędnymi danymi stworzony przez dyrektora logistyki został przekazany do pracy operacyjnej w dniu startu projektu minus 7 dni.


Algorytmy zastosowane w systemie


1. Algorytm wyznaczania liczby dostępnych licencji
Liczba Ogólnych Dostępnych Licencji dla każdej ze stref (rozumianych jako strefy licencji, nie jako strefy centrum logistycznego) liczymy według wzoru:

 

– wynik zaokrąglamy do 0,5 w dół i od 0,51 w górę

Na podstawie tego wyliczamy całkowitą (zamkniętą) liczbę licencji które są potrzebne do zapewnienia bezpiecznej rezerwy kadrowej dla wszystkich stref, a także dla dywersyfikacji możliwych źródeł zasilania stref przez pracowników szeregowych w przypadku dużej liczby L4, nieplanowanych urlopów, zwolnień etc.
Wyliczona w ten sposób liczba licencji nie jest tożsama z liczbą licencji dostępnych do zdobycia podczas jednej sesji egzaminacyjnej. 
...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy